skip to Main Content

Filozofická fakulta chystá volby děkana

Na posledním zasedání akademického senátu fakulty v letním semestru vyhlásili senátorky a senátoři volby děkana fakulty pro období 2022–2026. Mandát současného děkana profesora Zdeňka Pechala končí 31. ledna 2022. Kandidáta na nového děkana vybere fakultní senát 13. října tohoto roku. Poté, co senát zvolí kandidáta, putuje tato nominace k rukám rektora univerzity, který dále na návrh fakultního senátu definitivně rozhodne o jmenování.

Funkční období děkana je čtyřleté. Děkan stojí v čele fakulty a určuje její směr a fungování. Nominace na děkana/děkanku lze podávat prostřednictvím Kanceláře AS FF UP, a to písemně na adresu Křížkovského 10, Olomouc 779 00 v zalepených obálkách označených nápisem “Děkanské volby”. Navrhovat mohou všichni členové akademické obce fakulty, tedy studenti i akademici, a to do poledne 10. září.

Akademický senát na svém červnovém zasedání zvolil také volební komisi, která bude zajišťovat průběh děkanské volby. Komise je tříčlenná: Mgr. Michal Nguyen (předseda), prof. Wilken Engelbrecht, dr. Martin Fafejta.

Před samotnou bude svolána akademická obec, na které se představí všichni kandidáti a veřejnost jim bude moci klást otázky. Obec se uskuteční 6. října a bude vysílána online. Týden před setkáním akademické obce budou na úřední desky fakulty zveřejněny kandidátské teze.

Pro více informací sledujte úřední desku fakulty.

Back To Top