skip to Main Content

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého je samosprávný zastupitelský orgán, zřízený zákonem o vysokých školách (§ 23 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. a/). Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP (tedy studenti a pedagogové). AS FF UP má celkem 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů.

V čele fakultního senátu stojí předseda a místopředsedové. Chod senátu podléhá vnitřnímu předpisu FF UP – volebnímu a jednacímu řádu akademického senátu a Statutu Filozofické fakulty. Je volen na tříleté funkční období. Funkce v rámci akademického senátu jsou neplacené. Mandát současného senátu začal v březnu 2020 a končí v březnu 2023.

Akademický senát fakulty zejména:

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem
  • schvaluje dlouhodobý záměr fakulty a jeho každoroční aktualizaci
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Back To Top