skip to Main Content

Akademický senát na svých zasedáních přijímá usnesení, kterými schvaluji či neschvaluje předložené dokumenty, normy a nominace. Senát usneseními také pověřuje představitele senátu a fakulty k nejrůznějším činnostem souvisejícím s chodem univerzity a fakulty.

Volební období 2020-2023

Usnesení č. 1: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro tajnou volbu předsedy AS FF (doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., a David Broul).

Usnesení č. 2: Předsedou Akademického senátu FF byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., M.A.

Usnesení č. 3: AS FF odsouhlasil skrutátora pro tajnou volbu místopředsedy z řad akademických pracovníků a místopředsedy z řad studentů AS FF pana doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Usnesení č. 4: AS FF odsouhlasil skrutátora pro tajnou volbu místopředsedy z řad akademických pracovníků a místopředsedy z řad studentů AS FF pana Bc. Davida Broula.

Usnesení č. 5: Místopředsedkyní AS FF z řad akademických pracovníků byla zvolena v prvním kole tajnou volbou paní Mgr. Elizabeth Allyn Woock.

Usnesení č. 6: Místopředsedou AS FF z řad studentů byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan Bc. Michal Nguyen.

Usnesení č. 7: AS FF odsouhlasil skrutátorku za pedagogickou komoru pro tajnou volbu předsedy Ekonomické komise AS FF paní doc. Mgr. Radmilu Prchal Pavlíčkovou, Ph.D.

Usnesení č. 8: AS FF odsouhlasil skrutátora za studentskou komoru pro tajnou volbu předsedy Ekonomické komise AS FF pana Bc. Davida Broula.

Usnesení č. 9: Do druhého kola postupují: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. a Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.

Usnesení č. 10: Předsedou Ekonomické komise AS FF byl zvolen v druhém kole tajnou volbou pan doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Usnesení č. 11 AS FF souhlasí s hlasováním o složení Ekonomické komise AS FF na dnešním zasedání.

Usnesení č. 12 AS FF schválil složení Ekonomické komise AS FF: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (předseda), PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., Bc. Michal Nguyen, doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D. a prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (členové).

Usnesení č. 13: AS FF odsouhlasil skrutátorku za pedagogickou komoru pro tajnou volbu předsedy Studijní komise AS FF paní doc. Mgr. Radmilu Prchal Pavlíčkovou, Ph.D.

Usnesení č. 14: AS FF odsouhlasil skrutátora za studentskou komoru pro tajnou volbu předsedy Studijní komise AS FF pana Bc. Davida Broula.

Usnesení č. 15: Předsedkyní Studijní komise AS FF byla zvolena v prvním kole tajnou volbou paní Mgr. Renata Čižmárová.

Usnesení č. 16: AS FF nominuje zástupce AS FF v komisi FF pro etické záležitosti Mgr.  Martina Fafejtu, Ph.D.

Usnesení č. 17: AS FF pověřuje záležitostmi komunikace Akademického senátu FF s akademickou obcí místopředsedy AS FF.

Usnesení č. 18: AS FF souhlasí s pořizováním audio záznamu zasedání AS FF.

Usnesení č. 19: AS FF se zabýval volbami do AS UP a doporučuje, aby bylo hledáno řešení, které neohrozí legitimitu voleb do AS UP (např. nízkou volební účastí). Za přijatelné řešení AS FF považuje odložení voleb.

Usnesení č. 20: AS FF vyzývá děkanát, aby zajistil minimalizaci osobního kontaktu v jednání členů akademické obce a fakultních oddělení a nahradil jej elektronickou cestou.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje zápis ze dne 11. 3. 2020.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje složení Studijní komise AS FF UP tak, jak bylo předloženo předsedkyní komise Mgr. Renatou Čižmárovou. Složení komise: Předsedkyně – Mgr. Renata Čižmárová (Katedra asijských studií), členové – Mgr. Hana Owsianková (Katedra obecné lingvistiky), doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Katedra historie), Bc. Václav Pokora (Katedra filozofie), Mgr. Radim Zámec, Ph.D. (Katedra romanistiky), Kristýna Zástavová (Katedra psychologie) a Mgr. Elizabeth Allyn Woock (Katedra anglistiky a amerikanistiky).

Usnesení č. 1: AS FF konstatuje, že odložené volby do AS UP tak, jak jsou plánovány v novém termínu doporučeném senátům
fakult AS UP (v rozmezí 11. – 22. 5. 2020), nemohou proběhnout regulérně. Vykazují absenci zásad rovného a všeobecného volebního práva tím, že podstatně omezují studentskou volební účast, v případě zahraničních studentů (například ze Slovenska) ji v zásadě vylučují (uzavření hranic). Budoucí AS UP bude rozhodovat o zásadních otázkách budoucnosti UP a jeho snížená legitimita by ohrozila respekt k rozhodnutí tohoto senátu. Uspořádání voleb s fyzickou účastí voličů, jde proti smyslu současných karanténních opatření. AS FF proto doporučuje urychleně schválit a praktikovat elektronickou volbu.

Usnesení č. 2: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Ekonomická sociologie (navazující magisterský studijní program) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis z videokonference senátu AS FF konané 8. dubna 2020.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje “ÚPRAVU podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2019/2020 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy s ohledem na mimořádnou situaci kolem epidemie Covid19 a v souvislosti s opatřeními Vlády ČR” ve znění předloženém děkanem FF UP.

Usnesení č. 1: Akademický senát je znepokojen metodikou dělení RVO na UP pro rok 2020 a jejími dopady na FF. Senát proto přijímá návrh děkana FF, aby se formulování návrhů nové metodiky i vyjednávání na UP účastnili (vedle zástupců děkanátu) i členové navržení AS FF. Senát tímto vysílá dr. Martina Dolejše, doc. Tomáše Lebedu, prof. Jiřího Špičku a dr. Jana Stoklasu do těchto jednání. Senát doporučuje, aby byla skupina rozšířena o senátory za FF, kteří vzejdou z probíhajících voleb do AS UP. Výchozím bodem jednání senát navrhuje zprávu Ekonomické komise AS FF ze dne 27. 4. 2020.

Usnesení č. 2: Akademický senát přijímá návrh děkana na projednání zásadních změn metodiky dělby financí na FF UP. Senát konstatoval zastaralost stávající metodiky a je připraven projednat její reformu tak, aby byla připravena pro rozpočet na rok 2021. Východiskem jednání budiž zpráva Ekonomické komise AS FF z 13. 5. 2020.

Usnesení č. 3: AS FF UP konstatuje, že při přípravě rozpočtu na rok 2020 nebyl naplněn Dodatek č. 2 k Základním pravidlům při přerozdělení financí na FF UP schválený usnesením AS FF UP dne 19. 2. 2020, konkrétně nebylo umožněno kvalitativní přehodnocení výstupů v kategoriích B1-B4, C1-C4 a Jost1. AS FF UP žádá, aby přehodnocení proběhlo a aby finanční prostředky, které dodatečně přidělené body vygenerují a které měly být součástí rozpočtu RVO pro rok 2020, byly dodatečně rozděleny v rozpočtu RVO na rok 2021.

Usnesení č. 4: Akademický senát na základě usnesení Ekonomické komise AS FF ze dne 20. 5. 2020 schvaluje rozpočet FF UP na rok 2020 ve znění předloženém a projednaném v průběhu videokonference AS FF 20. 5. 2020.

Usnesení č. 5: Akademický senát vyzývá děkana FF UP, aby neprodleně navrhl způsob financování stipendií pro rok 2020 a projednal jej se Studijní komisí AS FF. Senát očekává, že bude o postupu děkanátu FF v této věci a o reformě stipendií v DSP na příští léta informován na svém zasedání 10. 6. 2020.

Usnesení č. 6: Akademický senát schvaluje úpravu organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2019/2020 pro doktorské studijní programy takto: UP – Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo on-line formou. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením předložených povinných příloh k přihlášce.

Usnesení č. 7: Akademický senát schvaluje záměr o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění o specializaci památková péče.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 10. června 2020 s doplněním bodů: Podmínky a organizace přijímacího řízení pro akademický rok 2020-2021 (předkládá p. proděkan M. Dopita – příloha) a Vznik katedry komunikačních studií na CMTF a akreditační/oborové duplicity ohrožující IA (předkládá p. sen. Petr Orság).

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis z videokonference AS FF konané dne 20. 5. 2020.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje novelu Volebního řádu AS FF UP ve znění, ve kterém byla zaslána AS UP.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje Podmínky a organizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2020-2021 v předloženém znění.

Usnesení č. 5: AS FF UP považuje akreditaci studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci, jeho veřejnou prezentaci jako Žurnalistika a následný vznik Katedry komunikačních studií na CMTF za nekorektní kroky vůči studijním programům Žurnalistika a Komunikační studia dlouhodobě rozvíjeným na FF. Jednání CMTF vytváří duplicity ve studijních programech na UP a ohrožuje oblast vzdělávání Mediální a komunikační studia na UP – žádný z členů nově založené katedry se oboru komunikační studia nevěnuje ani publikačně, ani výukově.

AS FF UP žádá děkana FF, aby jednal s děkanem CMTF a rektorem UP a usiloval o zrušení či přejmenování Katedry komunikačních studií a změnu propagace programu Etika a kultura v mediální komunikaci tak, aby odpovídala jeho charakteru a nevytvářela mylný dojem, že jde o Žurnalistiku. Dále žádá, aby děkan FF zabránil zasahování do integrity programů akreditovaných a dlouhodobě rozvíjených na FF.

Usnesení č. 6: AS FF UP žádá děkana FF, aby jednal s rektorem UP o prosazení takových systémových řešení, která budou bránit jak vzniku programových duplicit na UP, tak kolizím a duplicitám při zakládání nových kateder, ústavů a dalších pracovišť.

Usnesení č. 1: Akademický senát FF UP, vědom si nedělitelnosti svobody, protestuje proti násilí, které páchá stávající běloruský režim na svých obyvatelích demonstrujících za svá základní lidská a občanská práva. Současně senát vyslovuje protestujícím Bělorusům podporu a porozumění jejich rozhořčení po zmanipulování prezidentských voleb.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 25. září 2020. Bod 6 bude předřazen bodu 3.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF konané dne 10. 6. 2020.

Usnesení č. 3: AS FF děkuje touto cestou paní Mgr. Emě Jelínkové, Ph.D., za nelehkou práci ombudsmanky FF UP.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí se složením volební komise pro volbu ombudsmana, tak jak bylo předloženo.

Usnesení č. 5: AS FF vyhlašuje volby ombudsmana FF UP podle předloženého harmonogramu.

Usnesení č. 6:  AS FF žádá pana děkana, aby s ohledem na vývoj doktorandských stipendií a komunikace s doktorandy v letošním roce, zajistil systémovou nápravu. AS FF doporučuje, aby výplaty doktorandských stipendií probíhaly v termínech nejpozději do 10. dne v měsíci.

Usnesení č. 7: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru bakalářského studijního programu Filologie – Lingvistika a Digital Humanities, tak jak byl předložen.

Usnesení č. 8: AS FF žádá pana děkana, aby vytvořil systémové podmínky pro konání státních zkoušek hybridní formou, které umožní účast studentům v karanténě či izolaci.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 14. října 2020.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF konané dne 23. 9. 2020.

Usnesení č. 3: O následující volbě, která určí kandidáta na zástupce za filozofickou fakultu do Sněmu Rady vysokých škol, bude AS FF hlasovat veřejně.

Usnesení č. 4: AS FF vysílá Mgr. Danu Bilíkovou jako zástupkyni do Sněmu RVŠ.

Usnesení č. 5: O následující volbě, která určí zástupce do Komise pro strategický záměr UP, bude AS FF hlasovat veřejně.

Usnesení č. 6: AS FF navrhuje člena Komise pro strategický záměr AS UP doc. PhDr. Matúše Šuchu, Ph.D.

Usnesení č. 7: AS FF UP souhlasí s předsunutím bodu 7 Dopady probíhajícího dělení PřF/CATRIN na UP a tím na FF před bod 6.

Usnesení č. 8: AS FF uděluje slovo panu doc. Mgr. Pavlu Banášovi, Ph.D., prorektorovi pro strategii vědy a výzkumu.

Usnesení č. 9: O následující volbě kandidátů na členy komise Legislativní a Ekonomické komise AS UP, bude AS FF hlasovat veřejně.

Usnesení č. 10: AS FF navrhuje kandidáta na člena Legislativní komise AS UP za FF UP Mgr. Ondřeje Molnára, Ph.D.

Usnesení č. 11: AS FF navrhuje kandidáta na člena Ekonomické komise AS UP za FF UP doc. PhDr. Tomáše Lebedu, Ph.D.

Usnesení č. 12: AS FF uděluje slovo panu Mgr. Ondřeji Kročilovi, Ph.D., vedoucímu Katedry aplikované ekonomie FF UP.

Usnesení č. 13: AS FF UP souhlasí se změnou Statutu FF UP, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 18. listopadu 2020.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 14. října 2020.

Usnesení č. 3: AS FF uděluje slovo panu prof. RNDr. Tomáši Opatrnému, Dr., předsedovi Akademického senátu PřF.

Usnesení č. 4: AS FF uděluje slovo panu Mgr. Petru Bilíkovi, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy.

Usnesení č. 5: AS FF uděluje slovo panu doc. Mgr. Michalovi Boturovi, Ph.D., členovi Akademického senátu PřF.

Usnesení č. 6: Skrutátory pro tajné hlasování AS FF byli zvoleni: Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D. a Mgr. Michal Nguyen.

Usnesení č. 7: AS FF UP nedoporučuje zahájit proces odvolání rektora UP (navržený AS PřF). AS FF UP doporučuje hledat konsenzuální cesty k řešení situace na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Usnesení č. 8: AS FF schvaluje novelu č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity palackého v Olomouci tak, jak byla předložena děkanem FF UP.

Usnesení č. 9: Skrutátory pro tajné hlasování AS FF byli zvoleni: Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D. a Mgr. Michal Nguyen.

Usnesení č. 10: AS FF UP schvaluje záměr studijního programu Ekonomicko-manažerská studia tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 11: AS FF UP schvaluje záměr studijního programu Románské jazyky tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 1: AS FF souhlasí s předloženou novelou č. 1 Jednacího řádu AS FF UP.

Usnesení č. 2: AS FF souhlasí se vznikem pracovní skupiny pro doktorské studium.

Usnesení č. 1: AS FF souhlasí se zařazením bodu 7 – Informace o výročních zprávách.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 7. prosince 2020.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF, konaného dne 18. listopadu 2020, s doplněním textu navrženého Bc. D. Broulem „Ztotožňuje se s doc. T. Lebedou a navrhuje přidat doušku o hledání konsensuálních nástrojů řešení situace. Vyslovením souhlasu či nesouhlasu se zahájením procesu odvolání rektora AS FF nikomu nestraní, vyjadřuje pouze stanovisko ke spuštění procesu.“

Usnesení č. 4: AS FF UP uděluje slovo doc. PhDr. Matúši Šuchovi, Ph.D.

Usnesení č. 5: AS FF uděluje slovo Mgr. Kristýně Solomon, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s veřejným hlasováním o předsedovi komise pro revizi Volební řádu FF UP.

Usnesení č. 7: AS FF UP pověřuje doc. T. Lebedu sestavením návrhu složení pracovní komise pro revizi Volebního řádu AS FF UP.

Usnesení č. 1: Skrutátory pro tajné hlasování AS FF ve věci volby předsedy/předsedkyně pracovní skupiny pro DSP jsou Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D. a Kristýna Zástavová.

Usnesení č. 1: Zápis o tajném hlasování najdete zde.

Usnesení č.1: Zápis o tajném hlasování najdete zde.

Usnesení č. 1: AS FF UP souhlasí se zařazením bodu Forma zkoušek v zimním semestru a podoba výuky v letním semestru 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 13. ledna 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF, konaného dne 9. prosince 2020.

Usnesení č. 4: AS FF UP souhlasí s udělením slova paní doc. PhDr. Lence Křupkové, Ph.D. (vedoucí Katedry muzikologie FF UP).

Usnesení č. 5: AS FF UP souhlasí s udělením slova paní doc. Mgr. Andrey Hanáčkové, Ph.D. (vedoucí Katedry divadelních a filmových studií FF UP)

Usnesení č. 6: AS FF UP souhlasí s Dodatkem č. 3 k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Usnesení č. 7: AS FF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UP za rok 2019.

Usnesení č. 8: AS FF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UP za rok 2019.

Usnesení č. 9: AS FF UP schvaluje záměr studijního programu Clinical and Educational Psychology tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 10: AS FF UP schvaluje složení pracovní skupiny pro DSP tak, jak byla předložena jejím předsedou prof. J. Špičkou.

Usnesení č. 11: AS FF UP vyjadřuje znepokojení nad porušováním základních principů vědecké práce ze strany některých vědeckých týmů na UP, jako je uchování primárních dat a dostupnost vzorků, na nichž závisí reliabilita a validita vědeckého výzkumu. AS FF UP považuje za nepřijatelné jakkoliv tyto principy bagatelizovat a problematické vědecké práce obhajovat dokonce i poté, co byly z důvodů porušení zmíněných principů dotčené články retrahovány.

Usnesení č. 1: AS FF UP vyslovuje souhlas s předloženým záměrem doktorského studijního programu “Románské literatury”.

Usnesení č. 1: AS FF UP souhlasí s následujícím složením komise pro revizi Volebního řádu AS FF UP: Tomáš Lebeda, Martin Fafejta, Michal Nguyen, David Broul.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 24. února 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF, konaného dne 13. ledna 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 23. 2. 2021.

Usnesení č. 4: AS FF UP schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 5. 3. 2021.

Usnesení č. 5: AS FF UP uděluje slovo panu prof. MUDr. Martinu Procházkovi, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF UP uděluje slova panu prof. PhDr. Jiřímu Lachovi, Ph.D.

Usnesení č. 7: AS FF UP schvaluje podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2020/2021 podle předložené aktualizace.

Usnesení č. 8: AS FF UP žádá děkanát FF UP, aby upravil harmonogram akademického roku 2021/2022 tak, aby se přijímací zkoušky pro doktorské studium pro rok 2022/2023 nekonaly pouze ve dvou dnech. AS FF UP považuje za lepší stanovit větší časový rozptyl.

Usnesení č. 9: AS FF UP souhlasí s veřejným hlasováním stran volby předsedy pracovní komise pro Statut FF UP.

Usnesení č. 10: AS FF UP schvaluje Mgr. Ondřeje Kučeru, Ph.D., předsedou komise pro přípravu nového statutu FF UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP plně odsuzuje osobní útok na doktorandku FF UP Mgr. Veroniku Krátkou Špalkovou, který považuje za zcela nemístný a nedůstojný. AS FF UP je silně znepokojen přístupem a hrubým komentářem radního Rady ČT Lubomíra Veselého k osobnosti Mgr. Veroniky Krátké Špalkové, který pan Veselý zveřejnil na sociální síti Facebook dne 5. dubna 2021. Senát zároveň vyslovuje podporu této naší kolegyni a vyzývá celou akademickou obec Filozofické fakulty, aby jí byla oporou.

Usnesení č. 2: AS FF UP pověřuje svého předsedu, aby připravil otevřený dopis, kterým o usnesení AS FF UP odsuzujícím útok na Mgr. Veroniku Špalkovou Krátkou zpraví pana Lubomíra Veselého, Radu ČT a Volební výbor PS PČR.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 28. dubna 2021.
Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 10. března 2021.
Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 15. dubna 2021.
Usnesení č. 4: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Lucii Viktorové, PhD., člence pracovní skupiny pro DSP.
Usnesení č. 5: AS FF UP žádá děkanát FF o predikci plnění stipendijního fondu s ohledem na epidemii covid-19 a lex specialis.
Usnesení č. 6: AS FF UP bere na vědomí zprávu pracovní skupiny k DSP a žádá děkanát o její vypořádání.
Usnesení č. 7: AS FF UP schvaluje vnitřní předpis fakulty ke studijnímu a zkušebnímu řádu ve znění předloženém děkanátem.
Usnesení č. 8: AS FF UP uděluje slovo paní Mgr. Zuzaně Huňkové, koordinátorce udržitelného rozvoje UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 26. května 2021 s doplněním bodu Komise pro úpravu statutu FF UP.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 28. dubna 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje záměr o rozšíření bakalářského studijního programu o specializaci v předloženém znění.

Usnesení č. 4: AS FF UP žádá rektora UP, aby předložil rozpočet UP tak, jak bylo ujednáno na zasedání AS UP dne 19. května 2021, totiž pro zasedání dne 16. června 2021. Jakékoliv odkládání projednání rozpočtu ohrožuje fungování jednotlivých pracovišť univerzity a jejich rozvoj.

Usnesení č. 5: AS FF UP uděluje slovo panu profesoru Jiřímu Lachovi.

Usnesení č. 6: AS FF UP souhlasí s veřejným hlasováním o nominaci kandidáta do RVH UP.

Usnesení č. 7: AS FF UP navrhuje prof. Jiřího Lacha na kandidáta do RVH UP.

Usnesení č. 8: AS FF UP schvaluje komisi pro revizi statutu FF v předkládané podobě.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 23. června 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 26. května 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UP pro akademický rok 2021/2022 v předloženém znění.

Usnesení č. 4: AS FF UP na svém zasedání 23. června 2021 vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkana/děkanky FF UP pro funkční období 1. únor 2022 až 31. leden 2026, a to v souladu s čl. 5 JŘ AS FF UP.

 1. Návrhy na kandidáty lze podávat od 25. června do 10. září do 12:00, a to písemnou formou prostřednictvím Kanceláře AS FF UP. Bližší podrobnosti budou bez prodlení zveřejněny na úřední desce FF.
 2. AS FF UP stanovuje 6. říjen pro veřejné představení kandidátů akademické obci. AS FF UP dále stanovuje, že samotná volba kandidáta na post děkana FF UP proběhne na zasedání AS FF UP 13. října od 13:00.
 3. Zvláštní volební komise nejpozději do 24. září do 12:00 ověří, zda kandidáti splňují všechny zákonné náležitosti a zda je jejich kandidatura v souladu s čl. 7 Statutu UP. Zvláštní volební komise zároveň do tohoto data v přímém a nezprostředkovaném kontaktu (za takový kontakt je považován i telefonní hovor, případně vyjádření prostřednictvím univerzitní e-mailové schránky) s navrženým kandidátem zajistí jeho souhlas s kandidaturou a bez prodlení zveřejní na úřední desce FF seznam kandidátů.
  1. Kandidát na děkana FF UP v případě potřeby doloží lustrační osvědčení podle zákona 491/1991 Sb. (Takové osvědčení dokládá pouze ten kandidát, který se narodil před
   prosincem 1971. Orgán oprávněný k vydání osvědčení má na tento úkon 60 dní. Všichni kandidáti by s tímto faktem měli být srozuměni).
 4. Kandidáti na děkana FF UP dodají Zvláštní volební komisi do 30. září do 12:00 své kandidátské teze a životopisy a ta je následně zveřejní na úřední desce FF.

Usnesení č. 5: AS FF UP souhlasí s veřejným hlasováním o volební komisi pro děkanské volby FF.

Usnesení č. 6: AS FF UP schvaluje členy zvláštní volební komise děkanské volby FF pro období 2022–2026 (prof. W. Engelbrecht, dr. M. Fafejta, Mgr. M. Nguyen).

Usnesení č. 7: AS FF UP s výhledem dlouhodobého rozpočtového provizoria žádá pana rektora, aby provedl příslušná rozpočtová opatření k zajištění rozpočtového hospodaření v souladu s čl. 40 Statutu UP, které zohlední aktuálně platnou metodiku dělení příspěvků a dotací, a umožní všem součástem UP čerpat částky, jež odpovídají této metodice a nikoliv částkám vyplývajícím z pravidel rozpočtového provizoria (tj. poskytnutého příspěvku a dotace ze státního rozpočtu a dotace na specifický výzkum předchozího kalendářního roku).

Usnesení č. 8: AS FF UP vyzývá rektora UP, aby předložil ke schválení změnu Statutu UP, která bude do budoucna předcházet dlouhodobým rozpočtovým provizoriím vyplývajícím z neochoty jednotlivých součástí UP schválit dílčí rozpočty, a tím blokovat rozpočet UP.

Usnesení č. 9: AS FF UP s výhledem dlouhodobého rozpočtového provizoria žádá pana děkana, aby provedl příslušná rozpočtová opatření k zajištění rozpočtového hospodaření analogicky s čl. 40 Statutu UP, které zohlední aktuálně platnou metodiku dělení příspěvků a dotací
v rámci decentralizovaného rozpočtu FF UP, a umožní všem pracovištím FF UP čerpat částky, jež odpovídají této metodice a nikoliv částkám vyplývajícím z pravidel rozpočtového provizoria.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 4. srpna 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 23. června 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje Dodatek č. 4 k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF
UP včetně jeho bodů I. a II. v předloženém znění.

Usnesení č. 4: AS FF UP schvaluje rozpočet ve znění předloženém děkanem FF, které obsahuje
rozpočet a dělbu financí na katedry FF UP na rok 2021.

Usnesení č. 5: AS FF UP žádá děkana o navržení trvalé změny metodiky dělení zdroje 30 z poměru
60 : 40 (katedry : děkan) na poměr 65 : 35.

Usnesení č. 6: AS FF UP vyzývá vedení fakulty k jednání o budoucí metodice dělení DKRVO na UP,
která bude odrážet publikační výkony jednotlivých součástí a nebude dlouhodobě fixovat rozpočet
DKRVO v rámci UP.

Usnesení č. 7: AS FF UP žádá vedení FF UP o možnost detailněji se seznámit se zjišťováním počtu SKR
pro jednotlivé katedry.

Usnesení č. 8: AS FF UP žádá děkana o předložení trvalé změny metodiky dělení zdroje 11 v ukazateli
K2 V+V takovým způsobem, aby se výpočet tohoto ukazatele zakládal na průměru dělení zdroje 30
mezi katedry v aktuálním roce a ve dvou předcházejících letech.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 29. září 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 4. srpna 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP uděluje slovo prof. RNDr. Tomáši Opatrnému, prorektorovi pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost.

Usnesení č. 4: AS FF UP uděluje slovo Mgr. Zuzaně Huňkové, koordinátorce udržitelného rozvoje UP.

Usnesení č. 5: AS FF UP schvaluje složení Disciplinární komise FF UP na období 2021–2023 v přeloženém znění.

Usnesení č. 6: AS FF UP vyslovuje uznání a poděkování doc. Mgr. Tomáši Bubíkovi, Ph.D., za jeho působení v Etické komisi UP v předchozím období.

Usnesení č. 7: AS FF UP ustavuje skrutátory při hlasování o nominaci do Etické komise Mgr. Davida Broula a Mgr. Radima Zámce, Ph.D.

Usnesení č. 8: AS FF UP schválil nominaci doc. PhDr. Ludmily Veselovské, Ph.D., do Etické komise UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 13. října 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 29. září 2021 v doplněném znění.

Usnesení č. 3: AS FF UP určil skrutátory volby děkana FF na období 2022–2026: Mgr. M. Nguyen, dr. M. Fafejta, prof. W. Engelbrecht.

Usnesení č. 4: Na základě výsledků volby kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konané dne 13. října 2021, AS FF UP podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. g) a s přihlédnutím k ustanovení § 28 odst. 2 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, navrhuje pro jmenování do funkce děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 doc. Mgr. Jana Stejskala, M.A., Ph.D.

Usnesení č. 1: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 10. listopadu 2021.

Usnesení č. 2: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 13. října 2021.

Usnesení č. 3: AS FF UP určil skrutátory tajné volby předsedy AS FF: Mgr. Davida Broula a PhDr. Ondřeje Bláhu, Ph.D.

Usnesení č. 4: AS FF UP zvolil doc. PhDr. Tomáše Lebedu, Ph.D. předsedou AS FF UP.

Usnesení č. 5: AS FF UP uděluje slovo Františku Kratochvílovi, MA, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF UP schvaluje záměry studijních programů „Korejská studia“ a „Indonéská studia“.

Usnesení č. 7: AS FF UP děkuje předsedovi AS FF UP doc. Mgr. Janu Stejskalovi, M.A., Ph.D., za dlouholetou práci ve vedení senátu a způsob, jakým tuto práci vykonával.

Usnesení č. 2021/18/1-N: AS FF UP uděluje slovo doc. Mgr. Janu Stejskalovi, M.A., Ph.D., zvolenému děkanovi FF UP na funkční období 2022–2026, kdykoliv během jednání tohoto zasedání AS FF UP.

Usnesení č. 2021/18/2-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 8. prosince 2021.

Usnesení č. 2021/18/3-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 10. listopadu 2021.

Usnesení č. 2021/18/4-N: AS FF UP schvaluje VZH FF UP za rok 2020.

Usnesení č. 2021/18/5-K: AS FF UP schvaluje po zapracování připomínek VZ o činnosti FF UP za rok 2020.

Usnesení č. 2021/18/6-N: AS FF UP schvaluje záměr na rozšíření bakalářského studijního programu německá filologie o samostatný studijní plán.

Usnesení č. 2021/18/7-K: AS FF UP souhlasí s tím, že po rezignaci předsedy EK dojde k ukončení činnosti celé EK a nově zvolený předseda EK sestaví novou EK.

Usnesení č. 2021/18/8-K: AS FF UP souhlasí s tím, aby body 1, 2 a 4 Věcného záměru VŘ byly přepracovány do paragrafovaného znění a předloženy jako novela VŘ AS FF UP.

Usnesení č. 2022/19/1-N: AS FF UP uděluje slovo doc. Mgr. Janu Stejskalovi, M.A., Ph.D., zvolenému děkanovi FF
UP na funkční období 2022–2026, kdykoliv během jednání tohoto zasedání AS FF UP.

Usnesení č. 2022/19/2-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 12. ledna 2022.

Usnesení č. 2022/19/3-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 8. prosince 2021.

Usnesení č. 2022/19/4-N: AS FF UP děkuje děkanovi FF UP prof. Zdeňku Pechalovi a jeho proděkanskému týmu
za veškerou práci, kterou pro FF UP vykonali.

Usnesení č. 2022/19/5-N: AS FF UP děkuje paní tajemnici FF UP Ing. Jiřině Menšíkové za veškerou práci, kterou
pro FF UP vykonala.

Usnesení č. 2022/19/6-N: AS FF UP uděluje slovo ombudsmanovi Mgr. Jaroslavu Šotolovi, Ph.D., během tohoto
zasedání AS FF UP.

Usnesení č. 2022/19/7-N: Skrutátory pro tajné hlasování byli zvoleni: Mgr. David Broul, Mgr. Elizabeth Woock, Ph.D.

Usnesení č. 2022/20/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 16. února 2022 bez bodu č. 7 Věcný záměr statutu FF UP.

Usnesení č. 2022/20/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 12. ledna 2022.

Usnesení č. 2022/20/3-K: AS FF UP bere na vědomí složení proděkanského týmu a pravomoci a působnosti jeho jednotlivých členek a členů.

Usnesení č. 2022/20/4-N: AS FF UP schvaluje za skrutátory pro tajné hlasování o složení VR FF UP Mgr. Davida Broula a doc. Mgr. R. Prchal Pavlíčkovou, Ph.D.

Usnesení č. 2022/20/5-N: AS FF UP schvaluje záměr rozšíření studijního programu o samostatný studijní plán Portugalská filologie.

Usnesení č. 2022/21/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 9. března 2022.

Usnesení č. 2022/21/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 16. února 2022.

Usnesení č. 2022/21/3-N: AS FF UP bere na vědomí pověření statutárních zástupců děkana.

Usnesení č. 2022/21/4-K: AS FF UP schvaluje harmonogram FF UP na akademický rok 2022/2023 se zapracováním změn termínů pro absolventské ročníky.

Usnesení č. 2022/21/5-N: AS FF UP umožňuje Mgr. Kristině Mikešové, vedoucí Bibliograficko-informační služby KUP, vystoupit na zasedání AS FF.

Usnesení č. 2022/21/6-K: AS FF UP vyzývá děkana FF UP, aby se dlouhodobě a systematicky věnoval problematice predátorských časopisů ve spolupráci s oddělením Bibliograficko-informačních služeb KUP. Dále aby průběžně prováděl osvětu v rámci akademické obce FF UP a aby inicioval systémovou debatu na úrovni UP a na úrovni všech vysokých škol v ČR.

Usnesení č. 2022/21/7-N: AS FF UP souhlasí se záměrem zavedení pozice ombudsmana/ombudsmanky jakožto entity FF UP.

Usnesení č. 2022/21/8-N: AS FF UP souhlasí se záměrem zavedení Rady volebních rozhodců do Statutu FF UP.

Usnesení č. 2022/21/9-N: AS FF UP souhlasí se záměrem svázání funkčního období Vědecké rady FF UP s funkčním obdobím děkana FF UP.

Usnesení č. 2022/21/10-N: AS FF UP souhlasí se zřízením pozice ombudsmana/ombudsmanky a zároveň zástupce ombudsmana/ombudsmanky, vždy v paritním genderovém zastoupení a z odlišných kateder, souhlasí též s tím, aby byla Statutem FF UP volba ombudsmana/ombudsmanky a zároveň zástupce ombudsmana/ombudsmanky svázána s volbami do AS FF UP, ale aby byla vyhlašována samostatně.

Usnesení č. 2022/21/11-N: AS FF UP souhlasí se zřízením a fungováním Rady volebních rozhodců v souladu s již dříve předloženým věcným záměrem novely volebního řádu FF.

Usnesení č. 2022/21/12-N: AS FF UP souhlasí s vypuštěním popisů typů pozic proděkanů ze Statutu FF UP. Usnesení č. 2022/21/13-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby bylo ve Statutu FF UP explicitně uvedeno, že proděkani FF UP zastupují děkana a jednají jménem FF UP v rozsahu pověření vydaného děkanem.

Usnesení č. 2022/21-14-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby bylo ve Statutu FF UP explicitně uvedeno, že Kolegium děkana FF UP projednává otázky koncepčního rozvoje FF UP.

Usnesení č. 2022/21/15-N: AS FF UP podporuje vedení FF UP v jeho činnosti reagující na dopady ruské agrese na Ukrajině a děkuje mu za dosud vykonanou práci.

Usnesení č. 2022/21/16-K: AS FF UP vyzývá děkana FF UP, aby prověřil na CVT způsob, jakým dochází ke stanovování výše studentokreditů za akademický rok a aby byly vysvětleny případy, kdy propad nebo růst studentokreditů na některé z kateder FF nekoreluje s růstem či poklesem přepočtených studentů.

Usnesení č. 2022/22/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 6. dubna 2022 se změnou pořadí bodů jednání, kdy bod „5) Pokračování v projednávání věcného záměru novely Statutu FF“ bude posunut před bod programu „Různé“.

Usnesení č. 2022/22/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 9. března 2022

Usnesení č. 2022/22/3-N: AS FF UP souhlasí se záměrem prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ekonomicko-manažerská studia.

Usnesení č. 2022/21/4-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby byl Statut FF UP doplněn o neslučitelnost funkce děkana a proděkana s funkcí vedoucího katedry či ředitele centra, vedoucího odboru či oddělení. Zároveň souhlasí s tím, aby byl Statut FF UP doplněn o neslučitelnost výkonu funkce ombudsmana/ombudsmanky s výkonem funkce děkana, proděkana, vedoucího katedry, ředitele centra či vedoucího odboru nebo oddělení.

Usnesení č. 2022/22/5-N: AS FF UP schvaluje návrh, který omezuje maximální počet funkčních období VK na dvě po sobě jdoucí trvající 2×4 roky.

Usnesení č. 2022/22/6-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby byl do Statutu FF UP vložen odkaz na normu řešící problematiku střetu zájmů týkající se jak studentů, tak zaměstnanců.

Usnesení č. 2022/22/7-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby byl ze Statutu FF UP vyjmut Organizační řád FF UP a Organizační řád děkanátu a aby byly tyto dokumenty následně předloženy jako samostatné vnitřní normy fakulty schvalované AS FF UP. Základní organizační členění na katedry a centra zůstane i nadále ve Statutu.

Usnesení č. 2022/22/8-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby byla do Statutu FF UP přidána příloha fakultně realizovaných oblastí vzdělávání.

Usnesení č. 2022/22/9-N: AS FF UP souhlasí s tím, aby byla ve znění bakalářského a magisterského promočního slibu změněna pasáž „…ku prospěchu své vlasti“.

Usnesení č. 2022/23/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 4. května 2022.

Usnesení č. 2022/23/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 6. dubna 2022 s doplněním znění promluvy Mgr. Davida Broula: Bude-li člověk, který se stane VK, chtít kandidovat na děkana a nebude-li mít určeného nástupce, nová kodifikace statutu neumožňující souběh funkcí jej může výrazně omezit v kariérním postupu.

Usnesení č. 2022/22/3-N: AS FF UP schvaluje v přijímacím řízení pro AR 2022/2023 odlišný způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, kterým je vykonání ústní zkoušky a odevzdání motivačního dopisu psaného v českém jazyce, pro uchazeče užívající status dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Usnesení č. 2022/22/4-N: AS FF UP uděluje slovo Mgr. Martinu Bernátkovi, Ph.D., z Katedry divadelních a filmových studií FF UP.

Usnesení č. 2022/22/5-K: AS FF UP žádá děkana FF UP, aby zpracoval komplexní strategii boje proti plagiarismu a dalším podvodům při studiu.

Usnesení č. 2022/24/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 1. června 2022 s vyřazením bodu „Reforma doktorského studia (principy kofinancování doktorských stipendií na FF).

Usnesení č. 2022/24/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF konaného dne 5. května 2022.

Usnesení č. 2022/22/3-N: AS FF UP uděluje slovo prof. PhDr. Jiřímu Lachovi, M.A., Ph.D.

Usnesení č. 2022/22/4-N: AS FF UP uděluje slovo Františku Kratochvílovi, MA, Ph.D.

Usnesení č. 2022/22/5-N: AS FF UP uděluje slovo doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi, Ph.D.

Usnesení č. 2022/22/6-N: AS FF UP uděluje slovo Filipu Krausovi, Ph.D.

Usnesení č. 2022/22/7-N: AS FF UP uděluje slovo Mgr. Sylvě Martináskové, Ph.D.

Usnesení č. 2022/22/8-N: AS FF UP schvaluje Dodatek č. 5 k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF UP v Olomouci předložený děkanem FF UP v pozměněném znění.

Usnesení č. 2022/22/9-N: AS FF UP schvaluje rozpočet FF UP na rok 2022 tak, jak byl předložen děkanem FF UP bez decentralizovaného rozpočtu kateder.

Usnesení č. 2022/22/10-K: AS FF UP žádá děkana FF UP, aby dopracoval návrh dělení decentralizované části rozpočtu FF UP v intencích metodiky předložené EK AS FF dne 1. 6. 2022.

Usnesení č. 2022/25/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF dne 15. června 2022 s doplněnými body sekce „Různé“ – „Vedení UP“ a „Harmonogram na odevzdání práce“.

Usnesení č. 2022/25/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP konaného dne 1. června 2022.

Usnesení č. 2022/25/3-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP konaného dne 6. dubna 2022 s doplněním znění „Předseda AS uvedl, že bude pracovně v zahraničí do července 2022. Mělo by se tedy jednat o dvě řádná jednání, pokud nebude svoláno jednání mimořádné. Jednání se bude účastnit online, bude připravovat program a plnit všechny povinnosti, které lze plnit na dálku. 1. místopředsedkyně Woock a místopředseda Holešovský budou řídit jednání AS. Ostatní pravomoci zůstávají zachovány“.

Usnesení č. 2022/25/4-N: AS FF UP schvaluje Podmínky přijímacího řízení AR 2022/23 pro AR 2023/24.

Usnesení č. 2022/25/5-N: AS FF UP schvaluje záměr prodloužení studijního programu Euroculture.

Usnesení č. 2022/25/6-N: AS FF UP schvaluje decentralizovaný rozpočet FF UP na rok 2022, tj. rozpočet kateder na rok 2022.

Usnesení č. 2022/25/7-N: AS FF UP vyzývá rektora UP k naplnění všech doporučení personálního auditu RUP, zejména ve věci počtu prorektorátů a celkového počtu zaměstnanců RUP. Dále AS FF UP vyzývá rektora UP k odstranění dosavadního neakceptovatelného disproporčního zastoupení FF UP mezi členy prorektorského týmu. A v neposlední řadě AS FF UP vyzývá rektora UP, aby v rámci rekonstrukce prorektorského týmu byla FF UP reprezentována odpovídajícím počtem zástupkyň či zástupců s ohledem na její velikost a význam.

Usnesení č. 2022/26/1-N: AS FF UP schvaluje program zasedání AS FF UP dne 12. října 2022 se změnami:

bod č. 11 „Budoucnost katedry klasické filologie – předkládá Mgr. M. Nguyen“ je stažen z programu a na jeho místo je přesunut původní bod č. 5 „Opatření proti plagiátorství na FF UP“.

Usnesení č. 2022/26/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP konaného dne 15. června 2022.

Usnesení č. 2022/26/4-N: AS FF UP schvaluje záměry studijních programů: Vietnamština pro praxi, Management v kreativních odvětvích, Sociálně-vědný analytik, Jazykovědný analytik, Archeologie, Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, Audiovizuální, filmová a performativní studia, Produkce a dramaturgie v kulturní praxi, Teorie a dějiny výtvarných umění, Dějiny umění a památková péče.

Usnesení č. 2022/26/5-N: AS FF UP schvaluje, že bod programu „Opatření proti plagiátorství na FF UP“ se bude projednávat na příštím zasedání AS FF UP.

Usnesení č. 2022/27/1-N: AS FF UP schvaluje návrh upraveného programu zasedání AS FF UP dne 9. listopadu 2022.

Usnesení č. 2022/27/2-N: AS FF UP schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP konaného dne 12. října 2022.

Usnesení č. 2022/27/3-N: Usnesení o pozměňovacím návrhu, který doplní Novelu č. 1 Volebního řádu AS FF UP (varianta II. bez rozčlenění studentské kurie): Funkční období senátu vzešlého z voleb vyhlášených v roce 2022 skončí 31. 12. 2025.

Usnesení č. 2022/27/4-N: AS FF UP schvaluje Novelu č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve variantě II. a ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Usnesení č. 2022/27/5-N: AS FF UP schvaluje záměr studijního programu Divadelní a performanční studia.

Usnesení č. 2022/27/6-N: AS FF vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UP na období od 11. 3. 2023 do 31. 12. 2025, které se budou konat ve dnech od čtvrtka 2. 2. 2023 do úterý 7. 2. 2023 v elektronické podobě a na středu 8. 2. 2023 pro prezenční hlasování.

Usnesení č. 2022/27/7-N: AS FF ustanovuje volební komisi pro volby do AS FF UP konané ve dnech od 2. 2. do 8. 2. 2023 v následujícím složení předseda Radim Zámec, členové Michal Nguyen, Anna Bílá, Kristýna Zástavová, Daniela Ostrá a náhradník Martin Lavička.

Usnesení č. 2022/27/8-N: AS FF UP vyzývá členy akademické obce FF UP, aby podávali návrhy na kandidáty do AS FF UP od 1. 12. 2022 do 12. 1. 2023 prostřednictvím univerzitního e-mailu na adresu předsedy volební komise nebo fyzicky k rukám předsedy volební komise.

Usnesení č. 2022/27/9-N: AS FF UP zřizuje pracovní skupinu, která do příštího jednání předloží návrh pravidel webové prezentace kandidátů pro nadcházející volby do AS FF UP a zreviduje Etický kodex a připraví ho ke schválení. Pracovní skupina bude pracovat ve složení předseda – Martin Fafejta, členové – Martin Dolejš, Tomáš Holešovský a Renata Čižmárová.

Volební období 2017-2020

Usnesení č. 1: AS FF žádá doplnění zápisu ze zasedání AS FF ze dne 5. dubna 2017 v bodě 6. Různé o diskuzi k volební kampani a dodržování Etického kodexu.

Usnesení č. 2: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro tajnou volbu předsedy AS FF (doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., a David Broul).

Usnesení č. 3: Předsedou Akademického senátu FF byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., M.A.

Usnesení č. 4: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro tajnou volbu místopředsedy z řad akademických pracovníků a místopředsedy z řad studentů AS FF (doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., a Jiří Žák).

Usnesení č. 5: Místopředsedou AS FF z řad akademických pracovníků byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Usnesení č. 6: Místopředsedou AS FF z řad studentů byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan Mgr. Ondřej Klabal.

Usnesení č. 7: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro tajnou volbu předsedů poradních komisí AS FF (Mgr. Jakub Korda, Ph.D., a Jiří Žák).

Usnesení č. 8: Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.,byl zvolen v prvním kole tajnou volbou předsedou Ekonomické komise AS FF.

Usnesení č. 9: Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., byla zvolena v prvním kole tajnou volbou předsedkyní Studijní komise AS FF.

Usnesení č. 10: AS FF souhlasí se zřízením Komise pro styk s akademickou obcí.

Usnesení č. 11: Michal Nguyen byl zvolen v prvním kole tajnou volbou předsedou Komise pro styk s akademickou obcí.

Usnesení č. 12: AS FF souhlasí s pořizováním audio záznamu zasedání AS FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 31. května 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 19. dubna 2017.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis ze zasedání předchozího AS FF ze dne 5. dubna 2017 včetně doplnění o debatu k volbám do AS FF a AS FF UP.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje Ekonomickou komisi AS FF UP ve složení: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., (předseda), prof. Dr. Wilken Engelbrecht, doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D., PhDr. Petr Orság, Ph.D. a Jiří Žák (členové).

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje Studijní komisi AS FF UP ve složení: doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. (předsedkyně), Tereza Bydžovská, PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., Mgr. Andrea Ryšavá a Mgr. Radim Zámec (členové).

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje Komisi pro styk s akademickou obcí ve složení: Michal Nguyen (předseda), David Broul, Šárka Hamplová, Ing. Josef Suchánek, Ing. Kamila Večeřová a Jiří Žák (členové).

Usnesení č. 7: AS FF vyhlašuje skutečnost, že se bude konat řízení o návrhu na jmenování děkanem FF pro volební období 2018-2022.

Usnesení č. 8: AS FF schvaluje, že volební komise AS FF pro řízení o návrhu ke jmenování děkana/děkanky FF pro volební období 2018-2022 bude tříčlenná.

Usnesení č. 9: AS FF souhlasí s Podmínkami přijímacího řízení a organizací přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské navazující studium na FF UP v akademickém roce 2017-2018.

Usnesení č. 10: AS FF souhlasí s harmonogramem FF UP akademického roku 2017/2018 s výhradou posunutí ukončení studijních povinností pro prezenční studium do 17. 5. 2018. Pro kombinované studium a pro odevzdání diplomových prací zůstává termín 3. 5. 2018.

Usnesení č. 11: Předsedou volební komise pro řízení o návrhu ke jmenování děkana/ děkanky FF pro volební období 2018-2022 byl zvolen tajnou volbou pan doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., M.A.

Usnesení č. 12: Členy volební komise byli zvoleni tajnou volbou Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. a Tereza Bydžovská.

Usnesení č. 13: AS FF stanovuje termín podávání návrhů na kandidáta na děkana/děkanku FF od 7. 6. 2017 do 6. 9. 2017, písemně, detaily budou upraveny a zveřejněny, představení kandidátů před akademickou obcí se uskuteční 4. 10. 2017.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 20. září 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 31. května 2017.

Usnesení č. 3: AS FF bere na vědomí návrh uskutečňovaných studijních programů na FF UP uvedených v dokumentu Souhrnná tabulka záměru studijních programů FF UP ke dni 6. 9. 2017.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s aplikací Disciplinárního řádu pro studenty UP na FF UP.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí se jmenováním členů Disciplinární komise FF UP v děkanem předloženém složení.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro zpřesnění Volebního řádu AS FF.

Usnesení č. 7: AS FF pověřuje doc. PhDr. Tomáše Lebedu, Ph.D., sestavením pracovní skupiny za účelem zpřesnění Volebního řádu AS FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 11. října 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 20. září 2017.

Usnesení č. 3: AS FF zvolil pro tajnou volbu děkana skrutátory: dr. M. Fafejtu a Bc. T. Bydžovskou.

Usnesení č. 4: AS FF UP navrhne rektorovi UP pana prof. PhDr. Zdeňka Pechala, CSc., ke jmenování děkanem FF UP pro volební období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje složení pracovní skupiny za účelem upřesnění Volebního řádu AS FF dle návrhu předsedy komise doc. T. Lebedy: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., Mgr. Andrea Ryšavá, Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. a Mgr. Ondřej Molnár.

Usnesení č. 6: AS FF nominuje Mgr. Martina Fafejtu, Ph.D., zástupcem FF do RVŠ.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 15. listopadu 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 11. října 2017.

Usnesení č. 3: AS FF bere na vědomí návrh uskutečňovaných studijních programů na FF UP uvedených v dokumentu Souhrnná tabulka záměru studijních programů FF UP ke dni 31. 10. 2017.

Usnesení č. 4: AS FF UP vědom si zhoršení společenské atmosféry, odsuzuje všechny množící se projevy rasové, politické a kulturní nesnášenlivosti i jejich bagatelizaci, vyzývá členy akademické obce FF UP, aby se těmto projevům snažili předcházet.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 17. lednu 2018.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 11. října 2017.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí s veřejným hlasováním při volbě člena Etické komise za FF pana doc. Mgr. Tomáše Bubíka, Ph.D.

Usnesení č. 4: AS FF zvolil pana doc. Mgr. Tomáše Bubíka, Ph.D., členem Etické komise za FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 28. února 2018.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 17. ledna 2018.

Usnesení č. 3: AS FF bere na vědomí návrh uskutečňovaných studijních programů na FF UP uvedených v dokumentu Souhrnná tabulka záměru studijních programů FF UP ke dni 19. 2. 2018.

Usnesení č. 4: AS FF se rozhodl hlasovat o složení nové Vědecké rady FF UP veřejně en bloc.

Usnesení č. 5: AS FF schválil složení Vědecké rady FF UP, tak jak byla navržena děkanem FF UP.

Usnesení č. 6: AS FF bere na vědomí informaci děkana o složení proděkanského týmu.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 4. dubna 2018.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 28. února 2018.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje rozpočet Filozofické fakulty UP ve znění předloženém děkanem.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje decentralizované rozpočty kateder FF UP, tak jak byly navrženy děkanem fakulty.

Usnesení č. 5: AS FF doporučuje Ekonomické komisi AS FF, aby vypracovala dodatek ve spolupráci s panem děkanem k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF UP, ve smyslu doporučení předložených dne 28. 3. 2018.

Usnesení č. 1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého souhlasí se zněním zápisu z jednání AS FF UP ze dne 4. 4. 2018 předloženému k hlasování per rollam.

Usnesení č. 2: AS FF UP vyslovuje souhlas s Podmínkami pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na Filozofické fakultě UP pro akademický rok 2019/2020, které byly předloženy k hlasování per rollam.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje zařazení bodů Vyjádření AS FF k záměrům předložit žádost katedry bohemistiky a žádost katedry romanistiky o akreditaci nových studijních programů.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 26. září 2018 s doplněním bodu 9. Vyjádření AS FF k záměrům předložit žádost katedry bohemistiky a žádost katedry romanistiky o akreditaci nových studijních programů.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis o hlasování per rollam ze dne 11. 6. 2018.

Usnesení č. 4: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru nového studijního programu filologie / bohemistika / čeština pro cizince.

Usnesení č. 5: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru nového studijního programu NMgr. filologie / romanistika / portugalská filologie.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje programu zasedání AS FF dne 31. října 2018 (bod č. 4 bude zařazen před bod č. 3).

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 26. září 2018.

Usnesení č. 3: AS FF bere na vědomí návrh vnitřního mzdového předpisu tak, jak byl navržen děkanem FF UP.

Usnesení č. 4: AS FF žádá děkana FF, aby katedry, které se dostanou do rozpočtových problémů, byly řešeny v rámci stávajících rozpočtových pravidel schválených AS FF.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje strukturu záměru nového studijního doktorského programu Asijská studia.

Usnesení č. 6: AS FF vyzývá prostřednictvím rektora UP Radu pro vnitřní hodnocení, aby přehodnotila svůj záměr schvalovat studijní programy na dobu kratší než doporučenou hodnotiteli Národního akreditačního úřadu (10 let).

Usnesení č. 7: AS FF pověřuje předsedu AS FF, aby sestavil senátní delegaci, která projedná priority investiční výstavby s přihlédnutím k filozofické fakultě s vedením UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 12. prosince 2018.

Usnesení č. 2: AS F schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 31. října 2018.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje Volební řád AS FF ve znění, v jakém byl Akademickému senátu FF předložen.

Usnesení č. 4: AS FF přijal zprávu o jednání svých zástupců s rektorem UP prof. J. Millerem o rekonstrukci budov UP v užívání FF UP a o příspěvku RUP na rekonstrukci budovy na třídě Svobody 26 ve výši 35 mil. Kč plus 5 mil. Kč (okna) v první fázi a 60 mil. Kč v druhé fázi rekonstrukce. AS FF vyslovuje poděkování RUP v čele s panem rektorem za tuto velkorysou podporu.

Usnesení č. 5: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru nového studijního programu „Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad“.

Usnesení č. 6: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru nového studijního programu „Music“.

Usnesení č. 7: AS FF je znepokojen směrnicí EU 2001/29/EC, čl. 6 a jejím výkladem ©, který by mohl ovlivnit svobodný přístup k archivním materiálům a volnému bádání. AS FF se obrací na rektora UP, aby zjistil stav věcí a případný dopad na vědecký provoz na naší univerzitě.

Usnesení č. 8: AS FF vyslovuje uznání technickohospodářským pracovníkům FF UP a je přesvědčen, že by jejich platové ohodnocení mělo růst adekvátním tempem jako u akademických pracovníků a podporuje děkana FF UP v jeho krocích tímto směrem.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 20. února 2019.

Usnesení č. 2: AS F schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 12. prosince 2018.

Usnesení č. 3: AS FF navrhuje vypustit z Volebního řádu AS FF vypustit pasáž, která se týká stížností na volby ve VŘ a na dalším zasedání AS FF předložit VŘ FF UP znovu k projednání.

Usnesení č. 4: AS FF podporuje děkana v jeho úsilí o dodržování SZŘ FF UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 20. března 2019 s doplněním bodu Projednání záměru doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy.

Usnesení č. 2: AS F schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 20. února 2019.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje rozpočet Filozofické fakulty UP ve znění předloženém děkanem s požadavkem, aby došlo na výrazné omezení prostředků spoluúčasti FF na projektech GAČR, a to pouze na zcela nezbytné případy, které by ohrozily hospodaření jednotlivých kateder. Uspořené finanční prostředky mají být použity na podporu vědeckých aktivit, zejména na soutěž FPVČ.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje decentralizované rozpočty kateder FF UP, tak jak byly navrženy děkanem fakulty s tím, že si AS FF přeje, aby byly do tabulky rozpočtu zahrnuty jednotlivé dluhy kateder a jejich splácení.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje záměr studijního programu Italština a italská kultura (navazující magisterský program).

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje záměr studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy (doktorský program).

Usnesení č. 7: AS FF schvaluje Volební řád AS FF ve znění předloženém předsedou AS FF.

Usnesení č. 8: AS FF podporuje studenty-zaměstnance v jejich snaze o novelizaci normy týkající se benefitů plynoucích z držení zaměstnanecké karty. AS FF žádá děkanát FF UP o projednání novelizace této normy na úrovni RUP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 17. dubna 2019 s doplněním bodu Záměry realizace studijních programů „Filologie, Tlumočení a překlad, Španělská filologie; specializace: NMgr. Španělština se zaměřením na tlumočnictví a překlad“, „Filologie, Překladatelství a tlumočnictví, Bc. Francouzština se zaměřením na tlumočení a překlad“ a „Filologie, Překladatelství a tlumočnictví, Mgr. Francouzština se zaměřením na tlumočení a překlad“.

Usnesení č. 2: AS F schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 20. března 2019.

Usnesení č. 3: AS FF vyslovuje souhlas se záměry realizace studijních programů „Filologie, Tlumočení a překlad, Španělská filologie; specializace: NMgr. Španělština se zaměřením na tlumočnictví a překlad“, „Filologie, Překladatelství a tlumočnictví, Bc. Francouzština se zaměřením na tlumočení a překlad“ a „Filologie, Překladatelství a tlumočnictví, Mgr. Francouzština se zaměřením na tlumočení a překlad“.

Usnesení č. 4: AS FF bere na vědomí předložený harmonogram na akademický rok 2019/2020.

Usnesení č. 5: AS FF žádá děkanát FF, aby se zabýval absencí etického panelu výzkumu pro pracoviště FF.

Usnesení č. 6: AS FF žádá vedení FF UP o následující:

a) Analyzovat obsah a současný způsob práce s Etickým kodexem UP včetně povědomí o něm a jeho závaznosti;

b) Analyzovat procedury řešící porušování etických norem na FF UP;

c) Hledat praktickou inspiraci v dané oblasti na tuzemských i zahraničních univerzitách;

d) Připravit návrh opatření.

Usnesení č. 1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyjadřuje znepokojení nad destabilizací Muzea umění Olomouc (MUO) způsobenou nedostatečně zdůvodněnými personálními zásahy provedenými ministrem kultury Staňkem. Senát naopak podporuje zaměstnance MUO v jejich úsilí o zachování kontinuity a stability této (i pro FF) navýsost významné instituce”

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 12. června 2019. Bod 4) bude přesunut před bod 2).

Usnesení č. 2: AS FF žádá děkana FF, aby předložil VŘ AS FF formou novely v jejím připraveném znění.

Usnesení č. 3: AS FF AS FF bude pokračovat v hledání orgánu, který by byl nezávislý a kompetentní k provádění přezkumu voleb do AS FF.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 17. dubna 2019 s úpravou bodu 5, Diskuze, 5. řádek: Bc. M. Nguyen: Doporučuje informovat první ročníky o existenci institutu ombudsmana. „Každý rok nastupuje nová generace studentů, které je zapotřebí pravidelně připomínat podobné věci, které si nemohou nově nastupující studenti pamatovat – udály se před jejich příchodem na UP. Jako host na poradě vedoucích kateder upozornil na možnost využití hodin, jako jsou prosemináře a úvody do studia k informování prvních ročníků.

Usnesení č. 5: AS FF bere „Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2019/2020“ na vědomí.

Usnesení č. 6: AS FF vyzývá děkana a vedoucí kateder FF, aby se snažili maximálně zajistit, aby FF byla exkluzivním pracovištěm.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 9. října 2019 s doplnění bodu 4,
písm. j) Záměr studijního programu Migrační studia.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 12. června 2019.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí se jmenováním členů Disciplinární komise FF UP ve složení:
Mgr. Radana Merzová, Ph.D., PhDr. Eva Klimentová, Ph.D., doc. PhDr. Radko Obereignerů,
Ph.D, Mgr. Kateřina Šamajová, Bc. Jan Švec a Lukáš Darda.

Usnesení č. 4: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Sociální
práce (Bc.) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 5: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Řízení
vzdělávacích institucí (Bc.) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 6: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Kulturní
antropologie (doktorský studijní program) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 7: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměrů studijních programů Religious
Studies (doktorský studijní program) a Religionistika (doktorský studijní program) tak, jak
byly předloženy.

Usnesení č. 8: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Science
management (navazující magisterské studium) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 9: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu
Psychologie práce, organizace a dopravy / Work & organizational psychology and Traffic
psychology (doktorský studijní program) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 10: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu
Francouzská filologie (navazující magisterské studium, specializace: Francouzština se
specializací na hospodářskou praxi) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 11: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Migrační
studia (doktorský studijní program) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 12: AS FF schvaluje předloženou novelu VŘ AS FF.

Usnesení č. 13: AS FF žádá děkana FF, aby navrhl možný model studia učitelských oborů na
FF pro případnou akreditaci.

Usnesení č. 14: AS FF žádá děkana FF, aby předložil možný model financování učitelské
způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání, který by vedl k finančním úlevám
zainteresovaných studentů.

Usnesení č. 15: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru studijního programu Digital
Humanities (doktorský studijní program; Specializace: Lingvistický data-mining, Datamining
digitalizovaného textu, Lingvistika DNA) tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 16: AS FF vyzývá rektorát UP k elektronizaci agendy evidence příjezdů
a výjezdů v rámci zahraničních mobilit studentů a zaměstnanců.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 13. listopadu 2019 s doplněním bodů 5)
Dotaz, proč kombinovaní studenti doktorského studia nemohou být řešitelé SGS, když většina fakult
toto umožňuje (vedle FF to neumožňuje PdF a FTK) a 6) Otázka evidence docházky před bod Různé.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 13. listopadu 2019 s doplněním bodů 5)
Informace k „okupační stávce“ před bod 6) Dotaz, proč kombinovaní studenti doktorského studia
nemohou být řešitelé SGS, když většina fakult toto umožňuje (vedle FF to neumožňuje PdF a FTK) a 7)
Otázka evidence docházky.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 9. října 2019.

Usnesení č. 4: AS žádá děkan, aby přizpůsobil Metodický předpis pro volby ombudsmana FF UP pro
elektronické hlasování.

Usnesení č. 5: AS FF žádá vedení UP o závazný harmonogram propojení systémů pro evidenci
pracovní doby v souladu s ustanovením VŠ zákona o evidenci pracovní doby.

Usnesení č. 6: AS FF pověřuje předsedu, aby informoval rektora UP o rasově motivovaném incidentu
vůči studentům UP a neadekvátním jednání Policie a současně tlumočil nabídku členů Katedry
sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP na případné vzdělávací kurzy pro členy
policejního sboru.

Usnesení č. 7: AS FF žádá pana děkana, aby o naléhavosti problému kapacity Menzy na
Křížkovského 8 informoval rektora UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 18. prosince 2019.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 13. listopadu 2019.

Usnesení č. 3: AS FF vyhlašuje termín voleb do Akademického senátu FF ve dnech od čtvrtka 27. 2. 2020 do úterý 3. 3. 2020 v elektronické podobě a do středy 4. 3. 2020 pro prezenční hlasování.

Usnesení č. 4: AS FF vyzývá členy akademické obce FF, aby podávali návrhy na kandidáty do AS FF UP od 27. 1. do 11. 2. 2020 do 18 hod k rukám předsedy volební komise.

Usnesení č. 5: AS FF vyhlašuje termín voleb do Akademického senátu UP ve dnech od středy 25. 3. 2020 do úterý 31. 3. 2020.

Usnesení č. 6: AS FF vyhlašuje termín voleb ombudsmana/ombudsmanky FF UP ve dnech od středy 25. 3. 2020 do úterý 31. 3. 2020 (spolu s volbami do AS UP).

Usnesení č. 7: AS FF schvaluje podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/20 ve znění, v jakém byly předloženy děkanem FF.

Usnesení č. 8: AS FF schvaluje novelu VŘ tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 22. ledna 2020.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 18. prosince 2019.

Usnesení č. 3: Návrhy na kandidáty do AS FF UP se podávají písemně předsedovi volební komise (pro volby do AS FF) od 27. 1. do 11. 2. 2020 do 18:00. Každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty do kterékoli (obou) skupin kandidátů. Návrh obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta;
b) údaj o tom, do které ze dvou skupin kandidátů (akademičtí pracovníci a studenti) je daný kandidát navrhován; případně, že je navržen do obou skupin kandidátů;
c) název pracoviště (katedry) kandidáta u kandidátů z řad akademických pracovníků FF UP; u studentů studijní program a ročník studia;
d) další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení kandidáta;
e) datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.
Možno podávat návrhy i elektronicky z e-mailové univerzitní schránky.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s veřejným schvalováním volební komise en bloc pro volby do AS FF UP.

Usnesení č. 5: AS FF navrhuje volební komisi pro volby do AS FF UP ve složení: Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. (KF, akademický pracovník), Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D. (KPES, akademický pracovník). Bc. Tereza Poláčková (KH, studentka), Bc. Václav Pokora (KF, student), a Bc. Michal Souček (KPES, student).

Usnesení č. 6: AS FF určuje za předsedu volební komise do AS FF UP Mgr. Filipa Tvrdého, Ph.D.

Usnesení č. 7: AS FF potvrzuje znění etického kodexu pro volby AS FF:

– Kampaň by se neměla konat ve volební místnosti a jejím blízkém okolí.
– Kampaň by neměla probíhat během výuky.
– Kampaň by měla být vedena férovými prostředky a měla by být prosta nemístných útoků.
– Obsah kampaně by měl reflektovat postavení a pravomoci AS FF UP.
– Podoba kampaně by měla být hodna akademického prostředí.
– Ke kampani by nemělo být zneužito elektronických údajů a databází spojených s organizací výuky na FF UP.
– Elektronické i prezenční hlasování by nemělo být organizováno během výuky, bezprostředně před výukou a po ní.
– Mandát senátora AS FF UP by neměl být vykonáván osobami, které na jiných fakultách a univerzitách jsou ve vedoucích, manažerských a volených funkcích. a vyzývá členy akademické obce, aby se jím řídili.

Usnesení č. 8: Návrhy na kandidáty (do AS UP) se podávají písemně předsedovi volební komise (pro volby do AS UP) od 24. 2. do 5. 3. 2020. Písemný návrh jednoho nebo vice kandidátů předložený předsedovi dílčí volební komise obsahuje zejména:
u kandidáta – akademického pracovníka jeho jméno a příjmení, tituly, rok narození a pracoviště,
a)u kandidáta – studenta jeho jméno a příjmení, tituly, rok narození, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán,
b)určení, do které skupiny kandidátů (student či akademický pracovník) je kandidát navrhován,
c)souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou na senátora včetně podpisu,
d)datum, jméno, příjmení a podpis navrhovatele,
e)datum, jméno, příjmení a podpis navrhovatele.
V případě potřeby v rámci návrhu navrhovatel uvede další údaje k jednoznačné identifikaci kandidáta. Lze využít i vzoru, který je přílohou usnesení.

Usnesení č. 9: AS FF souhlasí s veřejným schvalováním volební komise en bloc pro volby do AS UP.

Usnesení č. 10: AS FF navrhuje volební komisi pro volby do AS UP ve složení: PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. (KKF, akademický pracovník), Bc. Tereza Poláčková (KH, studentka), Bc. Václav Pokora (KF, student), Bc. Michal Souček (KPES, student), Kateřina Hartmanová (KDFS, studentka), Bc. Kristína Pitoňáková (KPES, studentka), Bc. Jakub Janega (KPES, student) a Bc. Ivana Říhová (KŽ, studentka).

Usnesení č. 11 : AS FF stanovuje, že listinná fáze voleb do AS FF UP proběhne od 8 do 18 hod dne 4. 3. 2020 v zasedací místnosti děkanátu, Křížkovského 10, blok C, 2. podlaží, dv. č. 2.25.

Usnesení č. 12: AS FF stanovuje, že volby do AS UP proběhnou od 25. března do 31. března 2020 v zasedací místnosti děkanátu, Křížkovského 10, blok C, 2. podlaží, dv. č. 2.25. Přesný denní rozvrh bude upřesněn volební komisí.

Usnesení č. 13: Návrhy kandidátů na ombudsmanku/na je třeba předložit předsedovi volební komise pro volby do AS UP od 24. 2. do 5. 3. 2020. Písemný návrh na kandidáta předložený předsedovi volební komise obsahuje zejména tyto údaje o kandidátovi:
a) jméno a příjmení,
b) pracoviště (katedru, centrum či zařízení)
c) a jeho vlastnoruční podpis na důkaz souhlasu s kandidaturou;
a tyto údaje o navrhovateli:
d) jméno a příjmení,
e) rok narození,
f) studijní program a obor, ročník,
g) a vlastnoruční podpis na důkaz vůle navrhnout uvedeného kandidáta.

Usnesení č. 14: AS FF pověřuje Komisi pro styk s akademickou obcí AS FF o organizaci řádné informovanosti o volbách.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání AS FF dne 19. února 2020.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 22. ledna 2020.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje pozměňovací návrh Metodiky EK: Změněno: Dotace RVO na katedry bude pro rok 2020dělena v poměru 40 % dle H16 (poslední body RIV od RVVI za výsledky uplatněné 2011-2015) a 60 % dle nové hodnotící metodiky (výsledky uplatněné v letech 2016-2018). Pro rok 2021 bude tento poměr 20 % dle H16 a 80 % dle nové metodiky. Od roku 2022 bude použita výhradně nová metodika.Kategorie a body pro srovnání výkonnosti výzkumu kateder FF (RVO) jsou uvedeny v tabulce na str. 2 tohoto dodatku.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje pozměňovací návrh Metodiky EK: Doplněno: FF garantuje, že žádné katedře nepoklesne meziročně objem prostředků RVO pod 90 % objemu prostředků předchozího roku.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje pozměňovací návrh Metodiky EK: Zrušeno: Doplňuje se bod 6: V případě, že by nový způsob přerozdělení této dotace znamenal pro některou katedru dramatický pokles v tomto zdroji 30, děkan ve spolupráci s EK AS FF UP nalezne vhodný mechanismus pro zmírnění tohoto dopadu a zachování personální stability katedry v oblasti vědeckého bádání.

Usnesení č. 6: AS FF neschvaluje pozměňovací návrh Metodiky EK: ř. 16, 18-25: Kategorie B2-B4, C2-C4 a Jost1 (zahraniční) bude možné na základě oponentury před hodnotící komisí bodově povýšit (u Jost1 max. na 30 bodů).

Usnesení č. 7: AS FF navrhuje pozměňovací návrh Metodiky EK: Řádek 19-21 a 23-25: Body lze navýšit maximálně na úroveň počtu bodů nejbližší vyšší kategorie.

Usnesení č. 8: AS FF schvaluje technickou opravu Metodiky: Mění se „ř. 31-36“ na začátku textu na „ř. 31-34“ a na konci „ř. 31-39“ na „ř. 31-36“.

Usnesení č. 9: AS FF schvaluje dodatek č. 2 k základním pravidlům k přerozdělení financí na FF UP v Olomouci ve znění předloženém děkanem FF UP s pozměňujícími návrhy schválenými AS FF.

Usnesení č. 10: Vzhledem k plánovanému zařazení VUP a VFFUP do kategorie B3 žádá AS FF UP proděkanku pro vědu, aby vytvořila mechanismy, které zajistí odpovídající akademickou kvalitu všech monografií, které budou z FF UP ve VUP a VFF UP vycházet. Současně, aby usilovala o nastavení podobných mechanismů pro celou UP.

Usnesení č. 11: AS FF vyzývá vedení FF, aby se věnovalo hodnocení vědecké produkce externistů zaměstnaných na velkých projektech, tak aby hodnocení jejich produkce nerozkolísalo systém financování vědy na FF UP.

Usnesení č. 12: AS FF vyzývá vedení fakulty, aby se zabývalo reformou financování základních mezd u akademických funkcionářů.

Usnesení č. 13: AS FF žádá vedení fakulty, aby jeho prostřednictvím předložilo Ekonomické komisi k projednání účetní závěrku roku.

Usnesení č. 14: AS FF bere na vědomí předložené zprávy o hospodaření a o činnosti FF UP za roky 2017 a 2018.

Usnesení č. 15: AS FF vyslovuje souhlas se strukturou záměru doktorského studijního programu Studia kulturních průmyslů, tak jak byl předložen.

Usnesení č. 16: AS FF schvaluje předsunutí bodu 7 a 8 před bod 6.

Usnesení č. 1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého schvaluje zápis ze zasedání AS FF UP, které se konalo 19. 2. 2020, v předloženém znění.

Volební období 2014-2017

Usnesení č. 1: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro tajnou volbu předsedy AS FF (Lebeda Tomáš, doc. PhDr., Ph.D., a Duda Vojtěch, Mgr.)

Usnesení č. 2: Předsedou Akademického senátu FF byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan Engelbrecht Wilken, prof. Dr., cand. litt.

Usnesení č. 3: Místopředsedou AS FF z řad akademických pracovníků byl zvolen ve druhém kole tajnou volbou pan doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Usnesení č. 4: Místopředsedou AS FF z řad studentů byl zvolen v prvním kole tajnou volbou pan Tichák Viktor, Bc.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s pořizováním audio záznamu zasedání AS.

Usnesení č. 6: AS FF schválil doplnění programu o bod Volba předsedů poradních komisí AS FF.

Usnesení č. 7: AS FF schválil konání tajné volby předsedy ekonomické komise AS FF na tomto zasedání.

Usnesení č. 8: AS FF schválil konání tajné volby předsedy studijní komise AS FF na tomto zasedání.

Usnesení č. 9: AS FF neschválil konání tajné volby předsedy legislativní komise AS FF na tomto zasedání. Volba předsedy legislativní komise proběhne operativně.

Usnesení č. 10: AS FF schválil konání tajné volby předsedy komise pro styk sveřejností AS FF na tomto zasedání.

Usnesení č. 11: AS FF nesouhlasí, aby se na tomto zasedání zvolil pouze předseda ekonomické komise.

Usnesení č. 12: AS FF souhlasí s volbou předsedů všech poradních komisí AS FF na tomto zasedání AS FF.

Usnesení č. 13: AS FF odsouhlasil dva skrutátory pro volbu předsedů ekonomické a studijní komise a komise pro styk s veřejností AS FF (Lebeda Tomáš, doc. PhDr., Ph.D., a Tichý Jakub.

Usnesení č. 14: Doc. J. Stejskal byl zvolen v prvním kole tajnou volbou předsedou ekonomické komise AS FF.

Usnesení č. 15: Doc. L. Veselovská byla zvolena v prvním kole tajnou volbou předsedkyní studijní komise AS FF.

Usnesení č. 16: Mgr. V. Duda byl zvolen v prvním kole tajnou volbou předsedou komise AS FF pro styk s veřejností.

Usnesení č. 17: AS FF schválil doplnění programu o bod Představení ombudsmanky (Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.)

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 16. 4. 2014 s opravou textu v bodě Volba předsedy studijní komise AS FF.

Usnesení č. 2: AS FF neschvaluje program zasedání.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje program zasedání dle návrhu předsedy AS FF.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje návrh rozpočtu Filozofické fakulty UP na rok 2014.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje ekonomickou komisi AS FF UP ve složení: Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. (předseda), Prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., Mgr. Marek Lapčík, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D., a Bc. Viktor Tichák (členové).

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje studijní komisi AS FF UP ve složení: Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. (předsedkyně), PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. Radim Zámec, Ph.D., Petr Cieslar a Bc.Monika Pittnerová (členové).

Usnesení č. 7: AS FF schvaluje komise AS FF pro styk s veřejností ve složení: Mgr. Vojtěch Duda (předseda), Mgr. Andrea Ryšavá, Bc. Eva Katolická, Filip Harviš (členové).

Usnesení č. 8: AS FF souhlasí s tím, aby Mgr. V. Duda podal na Právní oddělení UP oficiální dotaz, zda je možno běžně uchovávat záznam na www AS FF UP.

Usnesení č. 9: AS FF schvaluje zřízení informační webové stránky o senátu na adrese https://asff.upol.cz/

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 30. 4. 2014.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje program zasedání dne 28. 5. 2014.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje změnu anglického názvu Filozofické fakulty UP na Faculty of Arts.

Usnesení č. 4: AS FF neschvaluje Harmonogram akademického roku 2014/2015.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s hlasováním o Harmonogramu akademického roku 2014/2015 formou per rollam.

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje dokument Organizace přijímacích zkoušek FF UP pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2015/2016.

Usnesení č. 7: AS FF souhlasí s vystoupením pana Mgr. Michala Kříže, Ph.D.

Usnesení č. 8: AS FF schvaluje Statut Vydavatelství Filozofické fakulty UP s úpravou textu v bodu 1 Poslání a cíle VFF UP„VFF UP se snaží budovat dobré jméno Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a tím i Univerzity Palackého v Olomouci jako takové. V tomto rámci bude zajišťovat vydávání zaměstnaneckých děl zaměstnanců UP, ale i díla zaměstnanců UP, která nejsou zaměstnaneckými díly a díla externích fyzických osob, redakční přípravu, tisk, distribuci a prodej u externích subjektů a provádění marketingové a propagační činnosti Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Posláním VFF UP je také vytvářet platformu pro praxi studentů nakladatelské specializace vyučované v rámci příslušných akreditovaných studijních oborů na FF UP a v tomto rámci zajišťovat vydávání zaměstnaneckých děl zaměstnanců UP, ale i díla zaměstnanců UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje Harmonogram akademického roku 2014/2015 předložený dne 3. 6. 2014 paní proděkankou PhDr. Klárou Seitlovou, Ph.D.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje proděkana Mgr. Ondřeje Molnára zástupcem FF v Legislativní komisi při AS UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 28. května 2014.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis hlasování per rollam ze dne 13. června 2014.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje program zasedání dne 1. října 2014.

Usnesení č. 4: AS FF Souhlasí s pořizováním a zveřejňováním videonahrávek ze zasedání AS FF.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje skrutátory pro tajnou volbu kandidáta na zástupce do Ekonomické komise při AS UP ve složení doc. T. Lebeda a Bc. V. Tichák.

Usnesení č. 6: V tajné volbě AS FF zvolil Ing. Jiřinu Menšíkovou kandidátkou na zástupce do Ekonomické komise při AS UP.

Usnesení č. 7: AS FF souhlasí s přesunutím bodu programu 6 Volba delegáta FF UP do Rady vysokých škol před bod 10 Různé.

Usnesení č. 8: AS FF souhlasí s vystoupením PhDr. Jiřího Nového, Ph.D., Mgr. Aleny Roškové, PhDr. Petra Pořízky, Ph.D. a Mgr. Martina Štěrby.

Usnesení č. 9: AS FF neschvaluje změnu Statutu FF – Zřízení Centra jazykového vzdělávání.

Usnesení č. 10: AS FF navrhuje děkanovi FF, aby předložil návrh na příštím zasedání AS znovu – po zpracování námitek a komentářů, které zazněly na tomto zasedání.

Usnesení č. 11: AS FF podporuje zřízení Centra jazykového vzdělávání.

Usnesení č. 12: AS FF souhlasí s vystoupením prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D., zástupce AS FF v AS UP.

Usnesení č. 13: AS FF schvaluje skrutátory pro tajnou volbu delegáta FF UP do Rady vysokých škol.

Usnesení č. 14: V tajné volbě AS FF zvolil prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D. delegátem FF UP do Rady vysokých škol.

Usnesení č. 15: AS FF souhlasí, aby byly podklady pro příští zasedání AS FF předloženy děkanem ve zkráceném termínu, a to jeden týden před zasedáním AS FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 1. října 2014.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje program zasedání dne 15. října 2014.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje skrutátory pro tajnou volbu kandidáta na zástupce do Ekonomické komise při AS UP ve složení doc. J. Stejskal a P. Cieslar.

Usnesení č. 4: V tajné volbě AS FF zvolil doc. Mgr. Miroslava Dopitu, Ph.D., kandidátem na zástupce do Ekonomické komise při AS UP.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s vystoupením PhDr. Jiřího Nového, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje změnu Statutu FF – Zřízení Centra jazykového vzdělávání.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 3. prosince 2014 s doplněním bodu „Otevřený dopis doc. E. Droberjára předsedovi AS FF ve věci výpovědi z pracovního poměru“.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 15. října 2014.

Usnesení č. 3: AS FF bere otevřený dopis doc. E. Droberjára předsedovi AS FF ve věci výpovědi z pracovního poměru na vědomí.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje pana doc. PhDr. Dušana Lužného členem Vědecké rady FF UP s okamžitou platností.

Usnesení č. 5: AS FF neschvaluje Metodiku decentralizovaného rozpočtu FF UP na rok 2015.

Usnesení č. 6: AS FF konstatuje, že “Základní pravidla pro přerozdělení financí na rok 2015 na FF UP” jdou správným směrem avšak doporučuje děkanovi předložit Základní pravidla… znovu na dalším zasedání AS FF UP po zpracování připomínek EK AS FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 25. února 2015 s předsunutím bodu 7 za bod 2.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 3.prosince 2014.

Usnesení č. 3: AS FF neschvaluje, aby na tomto zasedání AS proběhla volba dočasného ombudsmana.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje, aby proběhlo hlasování per rollam do 2 týdnů.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje Metodiku decentralizovaného rozpočtu FF UP na rok 2015.

Usnesení č. 1: Akademický senát FF UP zvolil za dočasnou ombudsmanku dle článku 9 směrnice děkana FF UP 02/2014 na návrh studentské komory kandidátku Mgr. Emu Jelínkovou, Ph.D.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 1. dubna 2015.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 25. února 2015.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje návrh rozpočtu FF UP pro rok 2015.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje návrh rozpočtů kateder FF UP pro rok 2015.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s připomínkami Legislativní komise AS UP a žádá o jejich zapracování do Statutu FF UP, Centra jazykového vzdělávání, Letní školy slovanských studií, Institutu celoživotního vzdělávání a Jazykové školy FF UP.

Usnesení č. 6: AS FF navrhuje změnu ve Statutu FF UP v Organizačním řádu, čl. 3, odst. 4, písm. e): Sjednocení názvu proděkanky pro studijní a sociální záležitosti.

Usnesení č. 7: AS FF souhlasí s obsahem Statutu FF UP a současně žádá o jazykovou korekturu a předložení konečného znění Statutu FF UP k hlasování per rollam.

Usnesení č. 8: AS FF navrhuje změnu ve Statutu Centra jazykového vzdělávání FF UP, čl. 2, Poslání, a to za text „výuku jazyků“ doplnit text „jazykové testování“.

Usnesení č. 9: AS FF navrhuje změnu Statutu Centra jazykového vzdělávání FF UP, čl. 3, odst. 6, bod d), a to o doplnění textu „mezinárodně uznávané zkoušky z českého jazyka“.

Usnesení č. 10: AS FF souhlasí s obsahem Statutu Centra jazykového vzdělávání a současně žádá o jazykovou korekturu a předložení konečného znění Statutu Centra jazykového vzdělávání k hlasování per rollam.

Usnesení č. 11: AS FF navrhuje změnu ve Statutu Letní školy slovanských studií FF UP , čl. 4, odst. 1, písm. c), a to o doplnění textu „odborné přednášky“ do závorky.

Usnesení č. 12: AS FF souhlasí s obsahem Statutu Letní školy slovanských studií a současně žádá o jazykovou korekturu a předložení konečného znění Statutu Letní školy slovanských studií k hlasování per rollam.

Usnesení č. 13: AS FF souhlasí s obsahem Statutu Institutu celoživotního vzdělávání a současně žádá o jazykovou korekturu a předložení konečného znění Statutu Institutu celoživotního vzdělávání k hlasování per rollam.

Usnesení č. 14: AS FF souhlasí s obsahem Statutu Jazykové školy FF UP a současně žádá o jazykovou korekturu a předložení konečného znění Statutu Jazykové školy FF UP k hlasování per rollam.

Usnesení č. 1: Akademický senát FF UP schvaluje Statut FF UP.

Usnesení č. 2: Akademický senát FF UP schvaluje Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP.

Usnesení č. 3: Akademický senát FF UP schvaluje Statut Letní školy slovanských studií FF UP.

Usnesení č. 4: Akademický senát FF UP schvaluje Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP.

Usnesení č. 5: Akademický senát FF UP schvaluje Statut Jazykové školy FF UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 6. května 2015 s doplněním bodů: 8. Usnesení ve věci chování prezidenta ČR M. Zemana k odmítnutí jmenování docenty profesory (předložil doc. D. Lužný) a 9. Prezentace internetových stránek AS FF (předložil Mgr. V. Duda).

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 1. dubna 2015, včetně zápisu z hlasování per rollam ze dne 20. dubna 2015.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje Harmonogram akademického roku 2015/16.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje organizaci přijímacích zkoušek v akademickém roce 2016/17.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí se vznikem pracovní skupiny pro změnu Volebního a jednacího řádu AS FF UP.

Usnesení č. 6: AS FF zvolil skrutátory pro tajnou volbu předsedy pracovní komise pro změny ve Volebním a jednacím řádu AS FF dr. N. Špatenkovou a P. Cieslara.

Usnesení č. 7: V tajné volbě AS FF zvolil předsedou pracovní komise pro změny ve Volebním a jednacím řádu AS FF pana doc. PhDr. Tomáše Lebedu, Ph.D.

Usnesení č. 8: AS FF se připojuje ke stanovisku České konference rektorů ze dne 5. 5. 2015 a odmítá nemístné zasahování prezidenta ČR Miloše Zemana do akademických svobod a autonomie vysokých škol.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 17. června 2015 s doplněním bod: 7. Statut FF UP (připomínky LK AS UP).

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 6. května 2015.

Usnesení č. 3: AS FF UP schvaluje změnu v části 1, § 1 Základní ustanovení VaJŘ v bodu 8a) „Časové období, na které je náhradník povoláván, je předem stanoveno a délka jeho trvání je nejméně 90 a nejvíce 180 dní.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje změnu VaJŘ v pozměněné verzi.

Usnesení č. 5: AS FF uděluje souhlas s vystoupením zástupce Katedry klasické filologie FF p. PhDr. Jiřího Šubrta, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje Statut FF UP ve znění s připomínkami Legislativní komise AS UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 23. září 2015 s doplněním bodu Volba nového místopředsedy z řad akademických pracovníků.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 17. června 2015.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zrušení směrnice děkana č. 01/2010 Disciplinární řád FF UP.

Usnesení č. 4: AS FF uděluje souhlas s vystoupením zástupce Katedry klasické filologie FF panu PhDr. Janu Janouškovi, Ph.D.

Usnesení č. 5: AS FF uděluje souhlas s vystoupením zástupce Katedry klasické filologie FF paní PhDr. Barbaře Pokorné, Ph.D.

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje pracovní komisi ve složení: Ondřej Skopal, Martin Fafejta, Viktor Tichák, Andrea Ryšavá a Jakub Lysek.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 4. listopadu 2015 s doplněním bodu Zákon o pedagogických pracovnících za bod 5.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 23.září 2015.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje Mgr. Martina Fafejtu, Ph.D. a Bc. Petra Cieslara skrutátory pro tajnou volbu místopředsedy AS FF z řad akademických pracovníků.

Usnesení č. 4: AS FF zvolil v tajné volbě pana doc. PhDr. Tomáš Nejeschlebu, Ph.D. místopředsedou AS FF z řad akademických pracovníků.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje, že se k bodu Prodiskutování změny Volebního a jednacího řadu AS FF UP v souvislosti s případným novým volebním systémem vrátí na příštím zasedání AS FF.

Usnesení č. 6: AS FF schvaluje Disciplinární komisi AS FF ve složení PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. (předsedkyně), prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., M.A., Mgr. Barbora Veselá, Mgr. Ondřej Skopal a Bc. Marek Seidler (členové).

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 9. prosince 2015.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 4. listopadu 2015.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí se zavedením elektronického hlasování jako hlavní formy hlasování v připravované reformě voleb do AS FF.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s oddělením hlasování do jednotlivých komor ve změně Volebního řádu AS FF.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 24. února 2016 s navrženou změnou: předsunutí bodu 10) Pokračování diskuse ohledně novelizace Volebního a jednacího řadu AS FF UP za bod 3) Schvalování zápisu ze zasedání ze dne 9. prosince 2015.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 9. prosince 2015.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí se zvolením varianty Ordinální hlasování nelineární.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s vystoupením Mgr. Gabriely Kaplanové a Mgr. Michaely Čakányové.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s udělením slova panu prof. PhDr. Janu Vičarovi, CSc.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s návrhem na novelizaci Statutu Filozofické fakulty UP.

Usnesení č. 7: AS FF souhlasí s návrhem na novelizaci Statutu Vydavatelství Filozofické fakulty UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP souhlasí s rozpočtem Filozofické fakulty Univerzity Palackého na rok 2016 tak, jak byl předložen děkanem FF UP prof. PhDr. Jiřím Lachem, Ph.D., dne 12. března 2016.

Usnesení č. 1: AS FF UP souhlasí s hlasováním per rollam o nové nominaci zástupců fakulty v Legislativní a Ekonomické komise AS UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP deleguje Doc. PhDr. Miroslavu Dopitu, Ph.D., do Ekonomické komise AS UP do konce volebního období 2014-2017.

Usnesení č. 2: AS FF UP deleguje Mgr. Ondřeje Molnára do Legislativní komise AS UP do konce volebního období 2014-2017.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 20. dubna 2016.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 26. února 2016.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis z hlasování per rollam ve dnech 12.-16. března 2016.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje zápis z hlasování per rollam ve dnech 24.-31. března 2016.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje zápis z hlasování per rollam ve dnech 1.-17. dubna 2016.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s předloženým decentralizovaným rozpočtem FF UP na rok 2016.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 1. června 2016 s doplněním bodu 5) Problematika formálních (technických) nedostatků evaluací a předsunutím bodu 7) před body 5) Harmonogram akademického roku 2016-2017a 6) Harmonogram organizace přijímacích zkoušek.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 20. dubna 2016.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí s navrženou novelizací Jednacího řádu Vědecké rady FF UP.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s Harmonogramem akademického roku 2016-2017.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí s návrhem Harmonogramu organizace přijímacích zkoušek na FF UP pro akademický rok 2017-2018.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 5. října 2016.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 1. června 2016.

Usnesení č. 3: AS FF souhlasí s vystoupením Mgr. Zdeňka Černohouze, zástupce Právního oddělení UP.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí s navrženou novelizací Jednacího řádu Vědecké rady FF UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP.

Usnesení č. 5: AS FF souhlasí se zřízením pracovní skupiny „Odcházení“.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 30. listopadu 2016 v pořadí bodů 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 9 a 10.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání AS FF ze dne 5. října 2016 a z hlasování per rollam ve dnech 27. října až 1. listopadu 2016.

Usnesení č. 3: AS FF nesouhlasí s odložením hlasování o Dodatku k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF UP na příští zasedání.

Usnesení č. 4: AS FF souhlasí se schválením Dodatku k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF UP na tomto zasedání.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje Dodatek k Základním pravidlům pro přerozdělení financí na FF UP ve znění pozměňujícího návrhu v bodě 1.6. „Rezerva vytvořená ve fiskálním roce a rezerva z let předchozích nesmí celkem překročit 15 % schváleného rozpočtu ve zdroji 11.“

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s vystoupením studenta Bc. Michaela Pagáče.

Usnesení č. 7: AS FF souhlasí s vystoupením vedoucí katedry doc. Mgr. Marie Voždové, Ph.D

.Usnesení č. 8: AS FF souhlasí s vystoupením studentky Bc. Viktórie Polyákové.

Usnesení č. 9: AS FF souhlasí s vystoupením PhDr. Jiřího Šubrta, Ph.D.

Usnesení č. 1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého schválí konečnou verzi Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, schválené Akademickým senátem Univerzity Palackého dne 10. prosince 2016.

Usnesení č. 2: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého schválí konečnou verzi Jednacího řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, schválené Akademickým senátem Univerzity Palackého dne 10. prosince 2016.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 25. ledna 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání ze dne 30. listopadu 2016 a hlasování per rollam ve dnech 11.-16. prosince 2016 (nový Volební řád a nový Jednací řád AS FF UP).

Usnesení č. 3: AS FF žádá pana děkana, aby se zabýval předloženým návrhem „Emeritury“.

Usnesení č. 4: AS FF vyhlašuje termín voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UP ve dnech od čtvrtka 30. března 2017 do úterý 4. dubna 2017 pro elektronické hlasování a ve středu 5. dubna 2017 pro prezenční hlasování.

Usnesení č. 5: AS FF stanoví termín navrhování kandidátů do AS FF do pátku 10. března 2017 do 18.00 hod k rukám předsedy volební komise v souladu s Volebním řádem AS FF UP, čl. 2, bod 3: Návrhy na kandidáty se podávají písemně předsedovi volební komise. Každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty do kterékoli (obou) skupin kandidátů. Návrh obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta;

b) údaj o tom, do které ze dvou skupin kandidátů (akademičtí pracovníci a studenti) je daný kandidát navrhován; případně, že je navržen do obou skupin kandidátů;

c) název pracoviště (katedry) kandidáta u kandidátů z řad akademických pracovníků FF UP; u studentů studijní program a ročník studia;

d) další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení kandidáta;

e) datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s veřejným schvalováním volební komise en bloc pro volby do AS FF UP.

Usnesení č. 7: AS FF navrhuje volební komisi pro volby do AS FF UP ve složení: Mgr. Andrea Ryšavá (KAA, akademický pracovník), dr. Markéta Janebová (KAA, akademický pracovník), dr. Filip Tvrdý (akademický pracovník), Mgr. Alena Navrátilová (KPES, studentka), Mgr. Ondřej Vrábel (KOL, student).

Usnesení č. 8: AS FF určuje za předsedu volební komise do AS FF UP Mgr. Andreu Ryšavou.

Usnesení č. 9: AS FF stanoví termín voleb do Akademického senátu UP na čtvrtek 6. dubna 2017.

Usnesení č. 10: AS FF souhlasí s veřejným schvalováním volební komise en bloc pro volby do AS UP.

Usnesení č. 11: AS FF navrhuje volební komisi pro volby do AS UP ve složení: Mgr. Andrea Ryšavá (KAA, akademický pracovník), dr. Markéta Janebová (KAA, akademický pracovník), dr. Filip Tvrdý (akademický pracovník), Mgr. Alena Navrátilová (KPES, studentka), Mgr. Ondřej Vrábel (KOL, student).

Usnesení č. 12: AS FF určuje za předsedu volební komise do AS UP Mgr. Andreu Ryšavou.

Usnesení č. 13: AS FF vyhlašuje termín volby ombudsmana FF UP na čtvrtek 6. dubna 2017. Návrhy na ombudsmana je třeba předložit předsedkyni volební komise do 10. března 2017 v souladu se Směrnicí děkana SD 01/2015 o zřízení funkce ombudsmana, článek. 5, bod. 4: Písemný návrh na kandidáta předložený předsedovi volební komise obsahuje zejména tyto údaje o kandidátovi:

a. jméno a příjmení,

 b. pracoviště (katedru, centrum či zařízení),

c. a jeho vlastnoruční podpis na důkaz souhlasu s kandidaturou; a tyto údaje o navrhovateli:

d. jméno a příjmení,

e. rok narození,

f. studijní program a obor, ročník,

g. a vlastnoruční podpis na důkaz vůle navrhnout uvedeného kandidáta.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 1. března 2017 s doplněním bodu za bod 3: Vystoupení paní ombudsmanky.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání ze dne 25. l. 2017.

Usnesení č. 3: AS FF navrhuje změnu pro volební termín dílčích voleb FF UP do AS UP, původně navržených na 6. 4. 2017, a to na termín od 31. 3. 2017 do 6. 4. 2017 včetně.

Usnesení č. 4: AS FF navrhuje změnu pro volby ombudsmanky/na FF UP, původně navržených na 6. 4. 2017, a to na termín od 31. 3. 2017 do 6. 4. 2017 včetně.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje Etický kodex pro volby do AS FF:

 • Kampaň by se neměla konat ve volební místnosti a jejím blízkém okolí.
 • Kampaň by neměla probíhat během výuky.
 • Kampaň by měla být vedena férovými prostředky a měla by být prosta nemístných útoků.
 • Obsah kampaně by měl reflektovat postavení a pravomoci AS FF UP.
 • Podoba kampaně by měla být hodna akademického prostředí.
 • Ke kampani by nemělo být zneužito elektronických údajů a databází spojených s organizací výuky na FF UP.
 • Elektronické i prezenční hlasování by nemělo být organizováno během výuky, bezprostředně před výukou a po ní.
 • Mandát senátora AS FF UP by neměl být vykonáván osobami, které na jiných fakultách a univerzitách jsou ve vedoucích, manažerských a volených funkcích.

Usnesení č. 6: AS FF souhlasí s hlasováním per rollam pro případné doplnění počtu členů dílčí volební komise do AS UP.

Usnesení č. 1: AS FF UP volil Mgr. Kristýnu Růžičkovou jako náhradní členku do volební komise AS FF UP pro volby do AS FF UP, volební komise AS FF UP pro volbu ombudsmana a dílčí volební komise AS FF UP pro volby do AS UP.

Usnesení č. 2: AS FF UP volil Martinu Bubíkovou jako náhradní členku do volební komise AS FF UP pro volby do AS FF UP, volební komise AS FF UP pro volbu ombudsmana a dílčí volební komise AS FF UP pro volby do AS UP.

Usnesení č. 3: AS FF UP volil Jitku Korhoňovou jako náhradní členku do volební komise AS FF UP pro volby do AS FF UP, volební komise AS FF UP pro volbu ombudsmana a dílčí volební komise AS FF UP pro volby do AS UP.

Usnesení č. 1: AS FF schvaluje program zasedání dne 5. dubna 2017 s doplněním bodu Schvalování zápisu per rollam ze dne 3. dubna 2017.

Usnesení č. 2: AS FF schvaluje zápis ze zasedání ze dne 1. března 2017.

Usnesení č. 3: AS FF schvaluje zápis z hlasování per rollam ze dne 3. dubna 2017.

Usnesení č. 4: AS FF schvaluje rozpočet FF UP na rok 2017.

Usnesení č. 5: AS FF schvaluje rozpočet kateder na rok 2017.

Usnesení č. 6: AS FF vyjadřuje podporu předloženému materiálu Dlouhodobá koncepce „odcházení“ na FF UP.

Back To Top