skip to Main Content

Akademičtí pracovníci

DSC05492

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
Předseda
ondrej.molnar@upol.cz
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Působím jako odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky, kterou mám tu čest od r. 2022 vést z pozice vedoucího. Profesně se zabývám lingvistikou a překladem. Přednáším anglickou stylistiku a analýzu diskurzu. Z překladatelských seminářů učím audiovizuální překlad, ve kterém se studenti naučí titulkovat. Mezi mé koníčky patří horolezectví, sport, umění, četba a v neposlední řadě moje rodina.

DSC05572

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
1. místopředsedkyně
radmila.prchal@upol.cz
Katedra historie

Působím na Katedře historie a zabývám se kulturními a náboženskými dějinami raného novověku. Řadu let jsem se věnovala výzkumu pohřebních kázání a funerální a komemorativní kultuře v jejich konfesním kontextu. Taky se věnuji didaktice dějepisu a učím budoucí učitele a učitelky na FF a PdF, jak učit moderně dějepis: fandím konstruktivisticky a badatelsky pojaté výuce, která rozvíjí historické myšlení a kritickou práci s informačními zdroji.

DSC05494

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D.
bozena.bednarikova@upol.cz
Katedra bohemistiky

Chtěla jsem se věnovat hudbě, ale propadla jsem kouzlu jazyků. Hudební skladba či román, obojí je přece text. Jsem žačka prof. Jarmily Tárnyikové a prof. Miroslava Komárka. Obdivovala jsem jejich zanícení pro věc, naučila jsem se od nich chápat, co je to systém. Systém a řád mám ráda, nesnáším však nehybnost a strnulost. Po studiích jsem zůstala na katedře bohemistiky, kde se ve mně posílilo vědomí, že věci se chápou lépe ve spolupráci s jinými obory. A to je to, čeho se celým svým dalším činěním snažím dosáhnout. Vidět hluboko a daleko, věci i lidi chápat s nadhledem. To je moje krédo, a to vám mohu nabídnout.

DSC05477

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
martin.dolejs@upol.cz
Katedra psychologie

Od roku 2010 působím jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a od roku 2019 jsem jejím vedoucím. V profesním životě se zaměřuji na kvantitativní a kvalitativní metodologii, realizaci dotazníkových šetření, tvorbu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů a organizaci odborných konferencí. Vědeckovýzkumné aktivity a výstupy prezentuji v rámci naší Personality Characteristics Laboratory (https://persona.upol.cz/). Hlavní volnočasovou aktivitou je pro mě sportování (rafting, vodní slalom na divoké vodě).

DSC05518

prof.  Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
wilken.engelbrecht@upol.cz
Katedra nederlandistiky

V letech 1991-1994 jsem obnovil obor nederlandistiky v Olomouci a Bratislavě. Vědecky se zabývám hlavně recepcí nizozemsky psané literatury v češtině a slovenštině. S kolegy jsme sestavili v r. 2015 Dějiny nizozemské a vlámské literatury (Praha: Academia) a v r. 2021 jsem vydal v Belgii v pro nederlandisty prestižní sérii Lage Landen Studies studii o české recepci nizozemské a vlámské literatury mezi roky 1848 a 1948, která byla ihned rozebrána. V současné době se zabývám s kolegy z ČR a Polska prozkoumáním předložkových vazeb. Za zásluhy mě v r. 2012 královna Beatrix vyznamenala řádem Oranžsko-Nasavským (stupeň Officier).

DSC05534

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
martin.fafejta@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Jako sociologa mne především zajímá, jak jsou na sociální a kulturní rovině utvářeny pohlavní, genderové a sexuální identity. Dále se zabývám problematikou stigmatizace, sociální marginalizace a znevýhodnění týkající se lidí s různými druhy postižení.

DSC05601

Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D.
lukas.kubina@upol.cz
Katedra divadelních a filmových studií

Od roku 2020 působím jako odborný asistent na Katedře divadelních a filmových studií FF UP. Ve výuce a výzkumu se zabývám divadelností a performativitou veřejných událostí, moderními politickými festivitami, kulturou protestu a dějinami neoavantgardního divadla.

DSC05583

Mgr. Filip Kraus, Ph.D.
filip.kraus@upol.cz
Katedra asijských studií

Na Katedře asijských studií FF UP se zabývám kulturní antropologií vietnamské společnosti. Těžiště mé práce je genealogické zkoumání vztahů moci, tak jak jsou zaznamenány v měnícím se konceptu vietnamské sexuality a společensky definovaných perverzí vietnamského modernizačního diskurzu zhruba od roku 1930.

ORSÁG

doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
petr.orsag@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

Vystudoval jsem historii a bohemistiku, pak jsem neplánovaně a na mnoho let propadl kouzlu praktické novinařiny. Pracoval jsem jako redaktor či editor v regionálních i celostátních médiích a potkal přitom stovky skvělých lidí. Právě žurnalistika mě naučila lépe komunikovat, víc a pozorněji naslouchat, být zvědavý, přistupovat ke každému bezpředsudečně a radovat se z práce. Bylo to svobodné a velmi tvůrčí povolání. Když jsem se pak vrátil do Olomouce a mohl nastoupit na tehdejší katedru žurnalistiky, připadla mi šance spojit lásku k dějinám a jazyku se znalostí praktické novinařiny jako sen. Vždy mě taky zajímaly periferie a okraje, okrajové názory i okraje zájmu, odtud letité puzení propátrávat dějiny československého exilu a jeho média.

ŠPIČKA

prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
jiri.spicka@upol.cz
Katedra romanistiky

Přednáším dějiny italské literatury na Katedře romanistiky FF UP. Mým hlavním badatelským zájmem byl dosud Francesco Petrarca a literatura 14. století a česká recepce italské literatury. Jako čtenář a literární kritik příležitostně sleduji i současnou italskou literaturu.

DSC05481

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
lucie.viktorova@upol.cz
Katedra psychologie

Věnuji se především výuce pedagogické psychologie a metodologie psychologického výzkumu. Ráda se učím od studentů i od kolegů z oboru a mimo něj, neboť věřím, že sdílení zkušeností a dialog jsou cestou k profesnímu i osobnímu rozvoji. Ve volném čase nepohrdnu dobrým thrillerem.

Mgr. Renata Westlake
renata.westlake@upol.cz
Katedra asijských studií

Na katedře asijských studií jsem vystudovala obor Čínská filologie, kde jsem momentálně zapsaná v doktorském programu. Zajímám se o čínský diskurz a reprezentaci Číny v médiích. Senátorkou jsem již druhé volební období a ráda bych pokračovala v naší práci se stejnou energií jako v minulém volebním období.

DSC05542

prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
lenka.zajicova@upol.cz
Katedra romanistiky

Na FF UP učím španělskou lingvistiku od r. 2003. Zajímá mě sociolingvistika, jazykový kontakt, indiánské jazyky, Latinská Amerika či španělské dějiny a kultura. Věnuji se hlavně Paraguayi, kde jsem zkoumala bilingvismus mluvčích guaraní a španělštiny a jazyk českých krajanů.

DSC05613

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
j.zapletalova@upol.cz
Katedra dějin umění

Jako historička umění se specializuji na studium umělecké migrace v raném novověku z oblasti severní Itálie a švýcarského kantonu Ticino do střední Evropy. Studuji nejen nástěnné malby, štuky a další umělecká díla, ale baví mě se studenty sledovat, jak tito umělci žili, jak byli vzájemně provázaní, jaké volili strategie získávání zakázek nebo jak cestovali přes Alpy.

Studenti

DSC05512

Mgr. David Broul
2. místopředseda
david.broul01@upol.cz
Katedra politologie a evropských studií

Můj zájem se soustřeďuje zejména do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, konkrétně managementu řešení konfliktu a diplomacie. Zajímám se ale aktivně i o stav společnosti a demokracie v Evropské unii, konkrétně v regionu střední Evropy. Mezi mé koníčky patří kultura obecně, cyklistika, plavání, lyžování a kuchtění.

DSC05520

Bc. Adéla Dudová
adela.dudova02@upol.cz
Katedra psychologie

Po dokončení studia bych se ráda vydala směrem klinické psychologie a psychoterapie. Svůj volný čas věnuji zvířatům a umění.

DSC05593

Mgr. Monika Hálová
monika.halova01@upol.cz
Katedra asijských studií

Na FF UPOL jsem vystudovala bakalářský obor Korejština pro hospodářskou praxi a magisterský obor Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura. Nyní se ve svém doktorském studiu zabývám osvojováním si korejštiny jako druhého jazyka a mezijazykovým vlivem. Dále se také věnuji otázce stereotypů a reprezentace korejské kultury a Korejců v západních médiích.

DSC05564

Mgr. Tomáš Holešovský
tomas.holesovsky01@upol.cz
Katedra mediální a kulturálních studií a žurnalistiky

Po bakaláři na žurnalistice a magistrovi na mediálních studiích jsem pokročil i na doktorský stupeň studia na KMKSŽ. K doktorátu jsem si přidal ještě studium Managementu vědy na naší fakultě. Odborně se zajímám o zpravodajství a popularizaci. Jsem také šéfredaktorem katederního zpravodajsko-publicistického webu Pres.upmedia.cz a píšu pro Vědavýzkum.cz.

DSC05506

Štěpánka Ptáčková
stepanka.ptackova01@upol.cz
Katedra psychologie

Po absolvování studia bych se ráda věnovala klinické psychologii a psychoterapii, současně mě však v našem oboru fascinují téměř všechny oblasti, a proto se nebráním ničemu. Zvláštní zájem pak mám na poli adiktologie, přičemž nekonečná snaha pochopit a porozumět se s trochou nadsázky pomalu stává mou vlastní závislostí. Volný čas trávím nejraději ve společnosti jiných lidí, pokud sama, tak s knihou v ruce nebo sportováním v přírodě.

Antonín Šrejber
antonin.srejber01@upol.cz
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, Katedra divadelních a filmových studií

Jsem studentem Žurnalistiky a Filmových studií. Filozofická fakulta Univerzity Palackého je místo, jež mi pomáhá plnit mé sny a seberealizovat se i v odvětvích, které před mým nástupem nebyly možné. Svým působením v akademickém senátu a projektech s ním spojenými se snažím o to, aby studenti měli volnost a větší možnosti praxe a zapojení do svého studia a působení na fakultě.

DSC05552

Kristýna Václavkovákristyna.vaclavkova01@upol.czKatedra historie

Mým největším koníčkem je historie, kterou zároveň i studuji. Věnuji se hlavně období raného novověku, konkrétně pak dějinám každodennosti a kriminality.  Ve svém volném čase ráda čtu, chodím po horách nebo trávím čas s přáteli a rodinou.

Back To Top