skip to Main Content

Nový senát poprvé zasedl

15.3.2023 se na ustavujícím zasedání sešel nově zvolený senát filozofické fakulty. Vzhledem k tomu, že nový senát na prvním shromáždění ještě nemá předsedu, podle jednacího řádu předsedala zasedání nejstarší členka senátu, tedy docentka Božena Bendaříková z katedry bohemistiky. Do pozice předsedy senátoři ze svých řad nominovali jediného uchazeče, a to dr. Ondřeje Molnára, který kandidaturu přijal, a byl posléze také zvolen jednoznačně 15 hlasy pro, 3 proti, 1 hlasující se zdržel/a.
Následně již předseda Molnár řídil volbu dvou místopředsedů. Jak na post místopředsedy/místopředsedkyně za akademickou kurii, tak obdobně za kurii studentskou byl/a nominován/a pouze jeden/jedna senátor/ka – docentka Radmila Prchal Pavlíčková z historie za akademiky a doktorand magistr David Broul z politologie za studenty. Oba následně byli do svých pozic také zvoleni a to také jednoznačně. Radmila Prchal Pavlíčková poměrem 16 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi a David Broul obdobně 16 hlasy pro 1 proti a 2 se zdrželi.

Předesdnictvo AS FF UP na období od 2023 do 2025 tedy vypadá takto:
Předseda: Ondřej Molnár
Místopředsedkyně za akademickou kurii: Radmila Prchal Pavlíčková
Místopředseda za studenty: David Broul

Následně bylo dikutováno ustanovení stálých komisí AS FF UP, dle zvyku především ekonomické komise a komise studijní. Vzhledem k důležitosti ekonomické komise a zároveň absenci dvou senátorů, kteří s řízením financí na FF mají velké zkušenosti (prof. Špička a dr. Dolejš), bylo projednávání ustavení komisí a volba jejích předsedů či předsedkyň odloženo na další zasedání.

V úvodu zasedání předsedající doc. Bednaříková ještě upozornila na zprávu od dosavadního předsedy AS FF doc. Tomáše Lebedy, který byl v nedávných volbách opět zvolen do akademického senátu fakulty. Doc. Lebeda nicméně mezitím dostal nabídku, která se neodmítá, pracovat pro nově zvoleného prezidneta ČR Petra Pavla. Tomáš Lebeda se tedy ústy doc. Bednaříkové zřekl svého mandátu a místo něj do senátu dle výsledků voleb nastoupil dr. Lukáš Kubina z katedry divadelních a filmových studií.
Na závěr zasedání pak děkan Jan Stejskal svou řečí a senát svým usnesením poděkovali Tomáši Lebedovi za jeho dosavadní práci jak v ekonomické komisi AS FF, jeho roli předsedy AS FF i obecně výjimečnou reprezentaci fakulty.

Po skončení zasedání se ještě sešla studentská kurie AS FF a diskutovala novou vlnu propagace činností a fungování akademického senátu a související agendy. Máte se nač těšit, milí čtenáři!

Back To Top