skip to Main Content

Úřad ombudsmana FF UP

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. & Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Kontakt: ombudsman@upol.cz

Ombudsman FF UP 009

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
Ombudsman

jaroslav.sotola@upol.cz

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30

Ombudsman FF UP 011

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
Zástupkyně ombudsmana

michaela.antoninmalanikova@upol.cz

Katedra historie

Konzultační hodiny: středa 15:30-16:30

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na Vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

Působnost ombudsmana studentů FF UP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studentů před jednáním fakultních orgánů, pedagogů a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

  • v rozporu s právem,
  • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
  • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:

  • konkrétních pedagogů,
  • pracovníků fakultních orgánů,
  • pracovníků studijního oddělení.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studentů podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP. Úkolem ombudsmana je rovněž upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, resp. v nemožnosti se těchto práv domoci.

Ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti fakultních orgánů a není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí především v oblastech:

  • hodnocení studentů pedagogy, pokud nedošlo k diskriminaci studenta na základě rasy, pohlaví aj., nebo k pochybení v dodržování Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Směrnice děkana FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu.
  • vyměření poplatků za nadstandardní dobu studia, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, případně při jejich vyměření nedošlo k pochybení.
Back To Top